W poniedziałek 1 lipca wchodzi w życie ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Oznacza to, że rachunki za prąd pójdą w górę. Niektóre rodziny będą mogły jednak liczyć na wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego (bonu energetycznego). Obsługą wniosków o wypłatę środków będą zajmowały się gminy. 

Czytaj też: O ile wzrosną rachunki za prąd, dla kogo bon energetyczny?

Gdzie składać wniosek

Wnioski o wypłatę będzie można składać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia do 30 września. Na decyzję o przyznaniu środków samorządy będą miały 60 dni od daty prawidłowego złożenia dokumentów przez osobę uprawnioną.

Do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy. 

Jak wskazano w ustawie, wniosek powinien zostać zweryfikowany, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na sfinansowanie kosztów obsługi wypłat bonu energetycznego gminy otrzymają z budżetu państwa dotację celową w wysokości 3 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie.

Bon energetyczny: Ile i dla kogo

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 400 zł dla 2-3-osobowych,
  • 500 zł dla 4-5-osobowych,
  • 600 zł dla 6-osobowych i większych.

Dodatkowo, gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5 proc. gospodarstw) otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Ta szczególna pomoc wynika z tego, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki.

Maksymalne ceny prądu

Na drugą połowę 2024 r. przedłużone zostanie obowiązywanie dla gospodarstw domowych ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej), ceny w II połowie 2024 r. pozostaną na tym samym poziomie (693 zł/MWh).

Taka sama cena maksymalna 693 zł/MWh będzie obowiązywała dla małych i średnich przedsiębiorstw.