Właściciel działki wyłączył bez wymaganego zezwolenia, grunty rolne (klasa R IIIb) z produkcji rolniczej pod budowę domku jednorodzinnego. Przepis art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) - dalej u.o.g.r.l. stanowi, że w razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez decyzji o wyłączeniu z produkcji, decyzję taką wydaje się z urzędu, podwyższając jednocześnie wysokość należność o 10%.

Czy w takiej sytuacji można zastosować zwolnienie z uiszczania należności i opłat rocznych, na podstawieart. 12a u.o.g.r.l.?

Odpowiedź:

Starosta nie ma możliwości zwolnienia z należności i opłat rocznych w związku z bezprawnym wyłączeniem gruntu, także w sytuacji, gdy grunt został wyłączony na potrzebę wybudowania domu jednorodzinnego, co w przypadku uzyskania decyzji wyłączającej grunt z produkcji rolnej nie wiązałoby się z obowiązkiem uiszczenia należności i opłat rocznych. Jest to swoista kara, jaka poniesie właściciel za naruszenie obowiązku uzyskania decyzji wyłączającej grunt z produkcji rolnej.

Uzasadnienie;

Przepis art. 28 ust. 1 u.o.g.r.l. odnosi się w sposób ogólny do wszystkich przypadków związanych z bezprawnym wyłączeniem gruntu rolnego lub leśnego z produkcji rolnej lub leśnej. Przepis ust. 2 art. 28 u.o.g.r.l. doprecyzowuje sytuację, w której stanowiąc, że w razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2 u.o.g.r.l., decyzję taką wydaje się z urzędu, podwyższając jednocześnie wysokość należności o 10%. Oba te przepisy nie zawierają żadnych zwolnień z należności i opłat w przypadku wyłączenia gruntu rolnego (i leśnego) pod budowę domu jednorodzinnego. Zatem, starosta nie dysponuje środkiem prawnym umożliwiającym mu zwolnienie z należności i opłat.