Wójt gminy opodatkował podatkiem od nieruchomości, należący do spółki kontener telekomunikacyjny. Od decyzji wójta spółka wniosła odwołanie. Zdaniem skarżącej, posiadany przez nią kontener telekomunikacyjny, znajdujący się na stacji bazowej, powinien być uznany za budynek, a nie za budowlę, jak uznał organ podatkowy. SKO podzieliło stanowisko wójta, że kontener telekomunikacyjny jest budowlą – nie jest bowiem trwale związany z gruntem.

WSA rozpatrując sprawę ustalił, iż w decyzjach przyjęto na podstawie internetowego opisu producenta, iż kontener może być posadowiony bez konieczności fundamentowania. Zgodnie z takim opisem producenta, uznano, że skoro taki kontener nie musi być trwale związany z gruntem, to nie stanowi on budynku. Powyższe ustalenia organów – w ocenie Sądu – nie są wystarczające. Dla ustalenia, czy dany przedmiot stanowi budynek czy budowlę niezbędne jest zbadanie w jaki sposób jest on związany z gruntem, czy jest to trwałe związanie niezbędne dla uznania go za budynek, czy też w rzeczywistości zachodzi brak takiego związania z gruntem. Dopiero jednoznaczne ustalenie charakteru związania tego konkretnego kontenera z gruntem pozwoli na prawidłową zgodną z przepisami kwalifikację podatkową tego obiektu. Czy jest to budynek, budowla, czy może jeszcze inny przedmiot. WSA uznał, iż w sprawie wiadomo tylko, że opodatkowaniu poddano kontener żelbetowy, ale czy stanowi on całość techniczno użytkową tego nie wiadomo, gdyż obiekt ten nie został w sposób właściwy zlustrowany. Nie wiadomo co wchodzi w jego skład, czy rzeczywiście wskazana wartość kontenera odnosi się do kontenera i jego zawartości, która spełnia przesłanki z art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

WSA podkreślił, iż z obowiązkiem wynikającym z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawowego sprecyzowania przedmiotu opodatkowania koresponduje zachodzący w toku postępowania podatkowego obowiązek organu podatkowego do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, w ramach którego należy w sposób niewątpliwy określić przedmiot opodatkowania. Obiekt budowlany podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości musi być jednoznacznie ustalony, nie może być przedmiotem domysłów.


Na podstawie: Wyrok WSA w Bydgoszczy z 27 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 110/12, prawomocny