1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), które zobowiązują do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców:

- prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg;

- eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.

Przedsiębiorca sam wybierze i opłaci audytora, który przeprowadzi audyt w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy.

Zobacz:  MŚ o wnioskowaniu o dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR przez Porozumienie 

Potrzeba przeprowadzania audytu zewnętrznego jest związana z problemem w systemie gospodarki odpadami opakowaniami, jakim jest proceder wystawiania nierzetelnych Dokumentów Potwierdzających Odzysk (DPO), Dokumentów Potwierdzających recykling (DPR), Dokumentów Potwierdzających Eksport lub Wewnątrzwspólnotową Dostawę Odpadów Opakowaniowych do innych niż Recykling Procesów Odzysku (EDPO) i Dokumentów Potwierdzających Eksport lub Wewnątrzwspólnotową Dostawę Odpadów Opakowaniowych do Recyklingu (EDPR), które w rzeczywistości nie potwierdzają faktycznego przetworzenia odpadów opakowaniowych. Sytuację ma zmienić obowiązkowy roczny audyt zewnętrzny.

Prowadzący audyt nie będzie ograniczał się wyłącznie do kontroli posiadanej przez prowadzącego odzysk lub recykling dokumentacji. W ramach audytu kontrolowana będzie m.in. zgodność prowadzonego procesu odzysku z posiadanym zezwoleniem, możliwości techniczne przetworzenia określonych mas odpadów, prawidłowości klasyfikacji procesów odzysku wskazanych w decyzjach posiadanych przez przetwarzającego odpady. Na podstawie przeprowadzonej kontroli audytor sporządzi sprawozdanie, w którym oceni zgodność dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR z faktycznym przetworzeniem określonych mas odpadów opakowaniowych. Sprawozdanie zawierać będzie informacje o ustaleniach, przyczynach i skutkach stwierdzonego stanu oraz zalecenia w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.

Zgodnie z projektem rozporządzenia - audytor przekaże przedsiębiorcy dokumentację audytu wraz z oryginałem sprawozdania z przeprowadzonego audytu, natomiast 2 kopie sprawozdania trafią do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz marszałkowa (w terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy).

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR potrwają do początku lipca.