Krajowa Izba Gospodarcza podsumowała działalność Sądu Arbitrażowego w 2019 roku. W tym okresie wpłynęło 175 nowych spraw, a w 100 arbitrzy wydali decyzje kończące postępowanie. Niemal 6 proc. ogółu postępowań to sprawy o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 10 mln zł. Ponad 17 proc. mieści się w przedziale od 1 mln zł do 10 mln zł. Niemal 72 proc. to spory to spory o wartości od 10 tys. zł do 1 mln zł, a blisko 6 proc. ogółu spraw rozstrzyganych przez arbitrów dotyczyła sporów o wartości do 10 tys. zł. Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SAKIG) w Warszawie, zmiany w przepisach dotyczących sądów polubownych dają szansę na dalszy rozwój polskiego arbitrażu, przede wszystkim instytucjonalnego.

Czytaj w LEX: Arbitraż w sprawach budowlanych >

- O te zmiany środowisko zabiegało od lat. Dają one silny impuls do umocnienia polskiego arbitrażu, znoszą bowiem wątpliwości, które mogły pojawiać się po stronie przedsiębiorców przy dokonywaniu zapisów na sądy polubowne. Umożliwi ona także „odciążenie” sądów powszechnych w rozstrzyganiu spraw gospodarczych, a przedsiębiorcom otwiera drogę do szybkiego oraz odformalizowanego rozstrzygania sporów - podkreśla dyrektorka.

Czytaj również: Zmiany w procedurze cywilnej impulsem do umocnienia polskiego arbitrażu >>

 

Jakie sprawy dominują

Najczęściej arbitrzy SAKIG zajmowali się sprawami dotyczącymi najmu – to 34,09 proc. ogółu wszystkich postępowań prowadzonych w ubiegłym roku. Kolejne grupy to: sprzedaż, agencja, komis, obrót handlowy – 18,75 proc., roboty budowlane – 18,18 proc. oraz usługi, w tym finansowe – 14,77 proc. 7,39  proc. to sprawy z kategorii prawo spółek, a 6,25 proc. sporów pochodzi z kategorii inne. Sąd polubowny rozstrzygał także jeden spór z zakresu prywatyzacji (0,57 proc.). Średni czas rozstrzygania sporu w SAKIG zamyka się, od wniesienia pozwu do wydania wyroku, w dwunastu miesiącach. Wyroki wydawane w sprawach rozstrzyganych w ramach procedury przyspieszonej kończą się szybciej, bo w ciągu sześciu miesięcy od ukonstytuowania się zespołu orzekającego. 

Czytaj również: Spory o zaskarżanie uchwał mogą być rozstrzygane w arbitrażu >>

Przeważają sprawy polskie

Niemal 11 proc. sporów, którymi zajmowali się w ubiegłym roku arbitrzy SAKIG, to sprawy zagraniczne. Pozostałe 89 proc. to spory krajowe. SAKIG zawarł jednak szereg porozumień o współpracy ze znanymi na świecie instytucjami arbitrażowymi, np. z jedną z kluczowych stałych instytucji arbitrażowych świata – Chińską Międzynarodową Komisją Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego (CIETAC). SAKIG jest członkiem  i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

Czytaj w LEX: Sposoby zabezpieczenia roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym >