Ogłoszenie zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

M.P.07.16.186
OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU1)
z dnia 5 stycznia 2007 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.2)) ogłasza się zmiany w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (M. P. Nr 42, poz. 738, z 2005 r. Nr 14, poz. 252, z 2006 r. Nr 78, poz. 781 oraz z 2007 r. Nr 15, poz. 175), zatwierdzone przeze mnie w dniu 20 grudnia 2006 r. i wchodzące w życie z dniem zatwierdzenia, w brzmieniu ustalonym w załączniku do obwieszczenia.
______

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 93, poz. 894, z 2005 r. Nr 172, poz. 1442 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

ZAŁĄCZNIK 

ZMIANY W STATUCIE PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"

W statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (M. P. z 2004 r. Nr 42, poz. 738, z 2005 r. Nr 14, poz. 252, z 2006 r. Nr 78, poz. 781 oraz z 2007 r. Nr 15, poz. 175) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15:

a) w ust. 1 w pkt 4 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) innych, dotyczących działalności Poczty Polskiej",

b) w ust. 1 w pkt 4 uchyla się lit. f,

c) uchyla się ust. 2, a dotychczasową treść ust. 3 i 4 oznacza się odpowiednio jako ust. 2 i 3,

2) w § 19 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Regulamin organizacyjny Poczty Polskiej i jego zmiany ustanawia Dyrektor Generalny po zasięgnięciu opinii Rady Poczty Polskiej.

4. Rada Poczty Polskiej wyraża opinię w sprawie projektu Regulaminu organizacyjnego Poczty Polskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przedstawienia tego projektu przez Dyrektora Generalnego.".

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2007.16.186

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Ogłoszenie zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".
Data aktu: 05/01/2007
Data ogłoszenia: 13/03/2007
Data wejścia w życie: 13/03/2007