Zm.: zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.

M.P.86.8.58
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 lutego 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.
Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 23, poz. 157 i z 1985 r. Nr 35, poz. 232) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat (Monitor Polski Nr 30, poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wysokość wpłat w walucie obcej wymienialnej od obywateli polskich na rzecz jednostki kierującej jest ustalana w zależności od wysokości otrzymywanego przez obywateli polskich miesięcznego wynagrodzenia, z zastosowaniem stawek określonych w załączniku nr 1.

2. Jeżeli wynagrodzenie jest płatne w walucie obcej niewymienialnej, a część tego wynagrodzenia podlega transferowi, wysokość wpłat na rzecz jednostki kierującej w walucie obcej wymienialnej oblicza się od części wynagrodzenia podlegającej transferowi, z zastosowaniem stawek określonych w załącznikach nr 1-4.

3. Za walutę obcą wymienialną uważa się walutę, która została określona jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

4. Przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie zasadnicze wraz ze wszystkimi dodatkami i innymi składnikami pieniężnymi oraz premiami, z wyłączeniem:

1) podatków należnych w państwie zatrudnienia,

2) dodatków: o charakterze świadczeń rodzinnych, mieszkaniowego, na koszty leczenia, transportowego lub samochodowego i na zagospodarowanie.

5. Umowa zawarta między obywatelem polskim a jednostką kierującą może zawierać ustalenie, że wynagrodzenie obejmuje również równowartość świadczeń rzeczowych, które obywatel polski otrzymuje od pracodawcy zagranicznego.",

2) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
3) dodaje się załączniki nr 3 i 4, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że nowe zasady wpłat w walucie obcej na rzecz jednostek kierujących stosuje się również do umów zawartych po dniu 1 stycznia 1985 r. między obywatelami polskimi a jednostkami kierującymi - za zgodą stron tych umów.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYSOKOŚĆ WPŁAT W WALUCIE OBCEJ WYMIENIALNEJ OD OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ JEDNOSTKI KIERUJĄCEJ, JEŻELI WYNAGRODZENIE PŁATNE JEST W WALUCIE WYMIENIALNEJ LUB WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PODLEGAJĄCEGO TRANSFEROWI WYNOSI POWYŻEJ 80%

Grupa W przeliczeniu na dolary USA według oficjalnego kursu centralnego banku państwa zatrudnienia
Miesięczne wynagrodzenie lub wysokość miesięcznego wynagrodzenia podlegającego transferowi Wysokość wpłat w walucie obcej wymienialnej
ponad do
1 1.100 22%
2 1.100 1.400 242 $ i 28% wynagrodzenia ponad 1.100
3 1.400 1.700 326 $ i 30% wynagrodzenia ponad 1.400
4 1.700 2.000 416 $ i 32% wynagrodzenia ponad 1.700
5 2.000 2.300 512 $ i 34% wynagrodzenia ponad 2.000
6 2.300 3.300 614 $ i 36% wynagrodzenia ponad 2.300
7 3.300 4.300 974 $ i 45% wynagrodzenia ponad 3.300
8 4.300 1.424 $ i 50% wynagrodzenia ponad 4.300
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ WPŁAT W WALUCIE OBCEJ WYMIENIALNEJ OD OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ JEDNOSTKI KIERUJĄCEJ, JEŻELI WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PODLEGAJĄCEGO TRANSFEROWI WYNOSI POWYŻEJ 60%, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 80%

Grupa W przeliczeniu na dolary USA według oficjalnego kursu centralnego banku państwa zatrudnienia
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podlegającego transferowi Wysokość wpłat w walucie obcej wymienialnej
ponad do
1 770 31%
2 770 980 239 $ i 42% wynagrodzenia ponad 770
3 980 1.190 327 $ i 43% wynagrodzenia ponad 980
4 1.190 1.400 417 $ i 46% wynagrodzenia ponad 1.190
5 1.400 1.610 513 $ i 49% wynagrodzenia ponad 1.400
6 1.610 2.310 616 $ i 51% wynagrodzenia ponad 1.610
7 2.310 3.010 973 $ i 64% wynagrodzenia ponad 2.310
8 3.010 1.421 $ i 72% wynagrodzenia ponad 3.010
ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYSOKOŚĆ WPŁAT W WALUCIE OBCEJ WYMIENIALNEJ OD OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ JEDNOSTKI KIERUJĄCEJ, JEŻELI WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PODLEGAJĄCEGO TRANSFEROWI WYNOSI POWYŻEJ 40%, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 60%

Grupa W przeliczeniu na dolary USA według oficjalnego kursu centralnego banku państwa zatrudnienia
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podlegającego transferowi Wysokość wpłat w walucie obcej wymienialnej
ponad do
1 550 44%
2 550 700 242 $ i 56% wynagrodzenia ponad 550
3 700 850 326 $ i 60% wynagrodzenia ponad 700
4 850 1.000 416 $ i 64% wynagrodzenia ponad 850
5 1.000 1.150 512 $ i 68% wynagrodzenia ponad 1.000
6 1.150 1.650 614 $ i 72% wynagrodzenia ponad 1.150
7 1.650 974 $ i 90% wynagrodzenia ponad 1.650
ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYSOKOŚĆ WPŁAT W WALUCIE OBCEJ WYMIENIALNEJ OD OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ JEDNOSTKI KIERUJĄCEJ, JEŻELI WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PODLEGAJĄCEGO TRANSFEROWI WYNOSI NIE WIĘCEJ NIŻ 40%

Grupa W przeliczeniu na dolary USA według oficjalnego kursu centralnego banku państwa zatrudnienia
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podlegającego transferowi Wysokość wpłat w walucie obcej wymienialnej
ponad do
1 330 55%
2 330 420 182 $ i 60% wynagrodzenia ponad 330
3 420 510 236 $ i 65% wynagrodzenia ponad 420
4 510 600 294 $ i 70% wynagrodzenia ponad 510
5 600 690 357 $ i 75% wynagrodzenia ponad 600
6 690 990 425 $ i 80% wynagrodzenia ponad 690
7 990 1.290 665 $ i 85% wynagrodzenia ponad 990
8 1.290 920 $ i 90% wynagrodzenia ponad 1.290

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.8.58

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.
Data aktu: 24/02/1986
Data ogłoszenia: 24/03/1986
Data wejścia w życie: 24/03/1986