Zm.: uchwała w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.

M.P.78.36.137
UCHWAŁA Nr 170
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 1978 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. W uchwale nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi (Monitor Polski z 1971 r. Nr 46, poz. 292 i z 1972 r. Nr 42, poz. 230) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 4:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uzbrojeniem, materiałami wybuchowymi, sprzętem i wyposażeniem techniczno-wojskowym oraz innymi wyrobami i materiałami produkowanymi według wzorów lub warunków technicznych (technologicznych) wojska",

b) skreśla się pkt 8;
2) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 4 skreśla się wyrazy "Centralny Związek Kółek Rolniczych" oraz dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) o Centrali Obrotu Maszynami i Surowcami "BOMIS" - należy przez to rozumieć Zarząd Centrali oraz jednostki terenowe Centrali "BOMIS",

6) o branżowych jednostkach obrotu środkami produkcji - należy przez to rozumieć biura zbytu, biura sprzedaży oraz centrale i przedsiębiorstwa handlu środkami produkcji - w zakresie prowadzonych branż",

b) w ust. 2 wyrazy "prezydiom wojewódzkim rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw)" zastępuje się wyrazami "wojewodom (prezydentom miast stopnia wojewódzkiego)";
3) w § 4 ust. 4 po wyrazach "Handlu Zagranicznego" dodaje się wyrazy "i Gospodarki Morskiej";
4) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli organ kontroli lub bank finansujący stwierdzi, że nie zostały we właściwym czasie ujawnione zapasy zbędne rzeczowych składników majątku obrotowego, jednostka państwowa jest obowiązana odprowadzić jednorazowo do budżetu centralnego kwotę odpowiadającą 40% wartości tych zapasów.";

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Jednostka państwowa powinna określić sposób rozporządzania nieprawidłowymi zapasami w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia.

2. W uzasadnionych wypadkach właściwi ministrowie mogą dla podległych jednostek ustalić inny termin niż określony w ust. 1, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3. Po upływie każdego półrocza państwowa jednostka gospodarcza jest obowiązana odprowadzić do budżetu centralnego kwotę odpowiadającą 15% wartości zapasów zbędnych według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku. Przy ustalaniu należności budżetowej nie uwzględnia się wartości zapasów zbędnych, ujawnionych w ciągu półrocza poprzedzającego datę powstania należności.

4. Minister Finansów określi sposób ustalania rodzaju oraz wartości zapasów zbędnych rzeczowych składników majątku obrotowego podlegających sankcjom finansowym, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz w § 7 ust. 3, jak też ustali zasady i tryb rozliczania przez jednostki państwowe wynikających z tego tytułu należności budżetowych.

5. Minister Finansów może określić wypadki, w których należność określona w ust. 3 ulega podwyższeniu w granicach do 40% wartości zapasów zbędnych.";

6) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli materiałów stanowiących zapas nadmierny nie można wykorzystać na potrzeby własne, należy je sprzedać w trybie określonym w § 12.";

7) w § 9 po wyrazach "przepisów § 8" dodaje się wyrazy "ust. 2 i 3";
8) w § 11:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zbędne maszyny nie wymienione w załączniku należy zaoferować w terminie 14 dni od dnia przeznaczenia na sprzedaż Centrali Obrotu Maszynami i Surowcami "BOMIS" lub dowolnym jednostkom państwowym albo innym jednostkom gospodarki uspołecznionej.",

b) w ust. 5 wyrazy "Minister Przemysłu Maszynowego" zastępuje się wyrazami "Minister Gospodarki Materiałowej" oraz skreśla się wyrazy "nr 1, a Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości w załączniku nr 2";
9) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Nieprawidłowe zapasy materiałów, nie zastrzeżone do sprzedaży przez jednostkę nadrzędną (§ 17 ust. 1) lub właściwą branżową jednostkę obrotu środkami produkcji (§ 12 ust. 3), należy w terminie 14 dni od dnia przeznaczenia ich na sprzedaż zaoferować do sprzedaży Centrali Obrotu Maszynami i Surowcami "BOMIS" lub innym jednostkom gospodarki uspołecznionej.";

2. Jednostka składająca ofertę jest nią związana przez okres 30 dni od daty złożenia, chyba że strony ustalą inaczej.

3. Właściwe branżowe jednostki obrotu środkami produkcji mogą w odniesieniu do materiałów nie zastrzeżonych przez jednostkę nadrzędną (§ 17 ust. 1) ustalić w szczególności w zawieranych umowach sprzedaży tych materiałów, że jeśli wystąpią one jako zapasy nieprawidłowe, ich posiadacze obowiązani są zaoferować je do sprzedaży w pierwszej kolejności tym jednostkom.

4. Jednostka zgłaszająca zapasy nieprawidłowe do jednostki obrotu środkami produkcji jest związana tą ofertą przez okres 30 dni.

5. Jednostka obrotu środkami produkcji zobowiązana jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania oferty zakupić zgłoszone do sprzedaży nieprawidłowe zapasy, wskazać nabywcę lub poinformować o nieprzyjęciu oferty.

6. Nieprawidłowe zapasy materiałów nie zakupione przez jednostkę obrotu środkami produkcji lub wskazanego przez nią nabywcę należy zaoferować do sprzedaży w trybie określonym w § 12 ust. 1.";

10) w § 13 wyrazy "przepisami o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw" zastępuje się wyrazami "w § 12";
11) w § 14 wyrazy "w załącznikach nr 1 i 2" zastępuje się wyrazami "w załączniku do uchwały";
12) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Organizacje zaopatrzenia rzemiosła i spółdzielnie rzemieślnicze mogą kupować przedmioty stanowiące zapasy nieprawidłowe na równi z innymi jednostkami gospodarki uspołecznionej.";

13) w § 18 ust. 3 po wyrazach "na własne potrzeby" dodaje się zdanie: "Oświadczenie takie nie jest wymagane, gdy zakup realizowany jest w jednostkach wymienionych w załączniku do uchwały.";
14) w § 23:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednostka państwowa po bezskutecznej próbie rozporządzenia przedmiotami stanowiącymi zapas zbędny w ciągu 12 miesięcy od ujawnienia tego zapasu może przeznaczyć te przedmioty na surowce wtórne (złom).",

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu na surowce wtórne (złom) maszyn i urządzeń, które mogą znaleźć zastosowanie w rzemiośle, należy je zaoferować właściwej terenowo izbie rzemieślniczej.";

15) w § 25:
a) w ust. 1 pkt 2 wyrazy "Minister Żeglugi" zastępuje się wyrazami "Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej", a w pkt 3 wyrazy "Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki" wyrazami "Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, Ministrowie Komunikacji, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Przemysłu Maszynowego wydają po uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej oraz zainteresowanymi ministrami w drodze zarządzenia ogłoszonego w Monitorze Polskim.";

16) w § 26:
a) w ust. 2 lit a) po wyrazach "Przemysłu Maszynowego" dodaje się wyrazy "lub Ministrem Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych",
b) w ust. 3 wyrazy "Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki" zastępuje się wyrazami "Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki";
17) skreśla się § 27;
18) w § 28:
a) w ust. 1 po wyrazach "Kółek Rolniczych" dodaje się wyrazy "Centralnemu Związkowi Rzemiosła",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy Centralnego Związku Rzemiosła, wydane w myśl zalecenia przewidzianego w ust. 1, nie powinny dotyczyć przedmiotów wytwarzanych przez rzemiosło.";

19) w § 30 wyrazy "prezydiom wojewódzkich rad narodowych" zastępuje się wyrazami "wojewodom (prezydentom miast stopnia wojewódzkiego)".
2. Załączniki nr 1 i nr 2 zastępuje się załącznikiem w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. Upoważnia się Ministra Gospodarki Materiałowej do ogłoszenia w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi (Monitor Polski z 1971 r. Nr 46, poz. 292 i z 1972 r. Nr 42, poz. 230), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1979 r.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZBĘDNYCH MASZYN I INNYCH PRZEDMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH ZAOFEROWANIU WYZNACZONYM JEDNOSTKOM

Symbol systematycznego wykazu wyrobów Określenie maszyn i innych przedmiotów Nazwa jednostki
1 2 3
0623-2 Zbiorniki cystern Centrala Obrotu Maszynami i Surowcami "BOMIS", Warszawa
0711 Kotły parowe przemysłowe i kotły grzejne
0712 Zespoły prądotwórcze
0715 Silniki spalinowe tłokowe
0737 Maszyny i urządzenia odlewnicze
0744 Urządzenia do spawania, cięcia (żłobienia) i zgrzewania metali
0751 Aparaty, maszyny i urządzenia do procesów chemicznych
0752 Urządzenia specjalne do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych
0754 Maszyny i urządzenia specjalne dla przemysłu zielarskiego
0761 do 0764 Maszyny i urządzenia do przerobu minerałów i produkcji materiałów budowlanych
0771 do 0775 Maszyny i urządzenia dla przemysłu lekkiego
0781 do 0786 Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego
0793 Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła
0794 Maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego
0811 do 0813 Maszyny i urządzenia do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
0841-2 Maszyny i urządzenia pralnicze do chemicznego czyszczenia i farbowania - dla zakładów usługowych
0843 Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
0851 do 0856 Urządzenia dźwigowo-transportowe
0871 Pompy do cieczy
0872 Sprężarki powietrzne i gazowe
0873 Wentylatory, dmuchawy, pompy próżniowe i ssawy
0875-1 do 0875-6 Przekładnie
0877 Maszyny do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów
0941 (bez 0941-6) Aparatura elektryczna do pomiarów wielkości elektrycznych
0942 Aparatura elektroniczna do pomiarów wielkości elektrycznych
0943 Aparatura do pomiarów wielkości mechanicznych
0944 Aparatura do pomiarów oraz badań własności i struktury materiałów
0945-1 do 0945-3 Aparatura do pomiarów cieplnych i akustycznych
0947-1 Aparatura pomiarowa specjalizowana dla przetwórstwa w przemyśle spożywczym
0947-2 Przyrządy do pomiarów i badań geologicznych, geofizycznych i geotechnicznych
0948 Urządzenia laboratoryjne
0951 Przyrządy pomiarowe optyczne do pomiarów długości i kąta
0952-1 do 0952-6 Mikroskopy
0953-1 do 0953-8 Przyrządy pomiarowe fizyko-optyczne
0954

(bez 0954-6, 0954-8)

Przyrządy pomiarowe geodezyjne i urządzenia do prac geodezyjnych
1111

(bez 1111-1,

1111-6)

Maszyny elektryczne wirujące
1113 Urządzenia przetwórcze i zasilające
1114-1 Urządzenia rozdzielcze wysokiego napięcia
1114-2 Łączniki wysokiego napięcia
1114-3 Przekładniki wysokiego napięcia
1114-4 Odgromniki wysokiego napięcia
1114-6 Urządzenia do laboratorium wysokich napięć
1115-1 Urządzenia rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia
1115-58 Chwytniki elektryczne niskiego napięcia
1115-75 Rozruszniki i regulatory niskiego napięcia
1116 Urządzenia elektrotermiczne przemysłowe
0655-6 Butle stalowe bez szwu do gazów technicznych Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "POLGAZ", Gliwice
0741 Obrabiarki skrawające do metali Kombinat Gospodarki Parkiem Obrabiarkowym "PONAR-REMO", Warszawa
0742 Maszyny do obróbki plastycznej metali
0749-1 Części i zespoły obrabiarek skrawających do metali
0749-2 Części i zespoły maszyn do obróbki plastycznej metali
0749-3 Części urządzeń do obróbki metali sposobem elektroerozyjnym
0796 Maszyny i urządzenia dla przemysłu poligraficznego Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego, Warszawa
103

0821 do 0826

Ciągniki, maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", Warszawa
0829-1 do 0829-6

1039

Części do ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych Centrala Handlowa Sprzętu Rolniczego "AGROMA", Warszawa
0931-1 Maszyny i urządzenia do liczenia, pisania, adresowania, powielania, kopiowania, opracowywania korespondencji i pozostałe maszyny biurowe Przedsiębiorstwa Państwowe "Centrala Maszyn Biurowych", Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków, Gdańsk
0931-2 Maszyny systemu kart dziurkowanych Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Warszawa
092 Urządzenia automatycznego przetwarzania informacji
1151-15 Łącznice telefoniczne Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Teleelektronicznych "TELKOM-TELMONT", Warszawa
1151-17 Centralki sygnalizacyjne i alarmowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "SUPON", Warszawa
1016 Tabor tramwajowy Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Warszawa
1023-9 Trolejbusy

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020