Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Za jego sprawą zmieni się brzmienie trzech paragrafów: 16, 24 i 29. Ten pierwszy dotyczący wzrostu zobowiązań wobec świadczeniodawców ma wejść w życie z mocą wsteczną od 1 lipca br. Na zgłoszenie uwag są tylko siedem dni. Co dokładnie mówi projekt?

 

Jednostka rozliczeniowa zamiast punktu

Jak czytamy w uzasadnieniu, według MZ dotychczasowe brzmienie par. 16 załącznika rozporządzenia budzi wątpliwości interpretacyjne. Zgodnie z nim w przypadku zwiększenia po dniu 1 lipca 2021 r. kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy (na podstawie art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) z tytułu wzrostu wartości taryf świadczeń lub ceny punktu, wartość współczynnika korygującego ulega zmniejszeniu o wartość, o którą wzrosło zobowiązanie. Takie brzmienie przepisu powodowało, że nie obejmowało ono takich jednostek rozliczeniowych jak osobodzień czy porada.

Dlatego w nowelizacji wyrażenie "cena punktu" zamieniono na "cenę jednostkową", co ma sprawić, że zasady obniżenia współczynnika korygującego w przypadku wzrostu wyceny wartości  świadczeń obejmie wszystkich świadczeniodawców.  Ponadto dodano pozostałe sposoby rozliczenia świadczeń: ryczałtu i ryczałt systemu zabezpieczenia (tylko w przypadku gdy wzrost będzie wynikał ze zwiększenia ceny jednostki sprawozdawczej lub wartości taryfy świadczeń). Ten przepis ma obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r. Z tym, że dotyczy on wzrostu wycen po 1 stycznia 2022 r.

 


Co ma się zmienić w rozliczeniach dostępu do RDTL

Ponadto w par. 24 załącznika projekt dodaje ust. 3a wprowadzający nową zasadę rozliczania leków stosowanych w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej (RDTL) analogiczną do zasad obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych. Zgodnie z nią będzie możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dnia 7 grudnia i na podstawie prognozy wydatków na te świadczenia, ustalonej przez Fundusz w oparciu o harmonogram realizacji umowy świadczeniodawcy. Fundusz ma dokonać płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie do 10 stycznie kolejnego roku.

Ponadto z par. 29 ust. 6 zniknie zdanie: W przypadku zakończenia procedury kontrolnej o której mowa w art. 61s, art. 61t, art. 61x albo art. 160 i art. 161 ustawy oraz niedokonania wpłaty środków przez świadczeniodawcę, prezes Funduszu lub dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu dokonuje potrącenia należności z tytułu kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi z należności przysługującej świadczeniodawcy. Ten paragram będzie ograniczał się tylko do drugiego zdania zgodnie z którym odsetki ustawowe nie przysługują Funduszowi za okres od dnia, w którym upłynął termin określony w ustawie do rozpatrzenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego lub zażalenia na czynności Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, do dnia jego rozpatrzenia. Te zmiany mają wejść po 14 dniach od ogłoszenia.