W ostatnich dniach opinię publiczną rozpala sprawa jednej z warszawskich aptek, która w sierpniu 2019 r. utraciła zezwolenie z uwagi na prowadzenie przez jej właściciela przychodni lekarskiej. Z doniesień medialnych wynika, że w chwili utraty zezwolenia w aptece znajdował się znaczny zapas produktów, w tym bardzo deficytowych leków immunosupresyjnych.

W sprawie najbardziej bulwersujące wydaje się być to, że leki tak potrzebne pacjentom mogą zostać zutylizowane, pomimo że obecnie przepisy pozwalają na ich utrzymanie na rynku. Przywołane w komentowanym artykule stanowisko WIF, jakoby w obecnym stanie prawnym inspektorat farmaceutyczny mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdyby udzielił zgody na zbycie produktów leczniczych do hurtowni przez spółkę, która nie posiada już zezwolenia na prowadzenie apteki, jest bowiem nietrafne.

Sprawdź w LEX: Czy wykreślenie przedsiębiorcy z CEDIG może skutkować cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej? >

Wręcz przeciwnie, w określonych przypadkach WIF musi taką zgodę udzielić. Inspekcja powinna bowiem wydać decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki także w sytuacji, gdy zezwolenie wygasło z mocy prawa, tak jak w komentowanej sprawie. WIF może w takiej decyzji wyrazić zgodę na odsprzedaż leków z zamykanej apteki do innych aptek lub hurtowni farmaceutycznych.

 


Szansa na zgodę na zbycie leków 

W swojej praktyce spotkałem się z podobnym podejściem Inspekcji Wojewódzkiej, jak w sprawie warszawskiej apteki. Udało mi się jednak przekonać Głównego Inspektora Farmaceutycznego, że stanowisko WIF jest nieprawidłowe. W wydanym postanowieniu GIF potwierdził, że decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia należy wydać także w przypadku utraty zezwolenia z mocy prawa. Organ przyznał też, że stosownie do art. 104 ust. 5 Prawa farmaceutycznego w decyzji można zezwolić przedsiębiorcy na zbycie leku do hurtowni farmaceutycznej lub innej apteki. Otwiera to szansę na uzyskanie zgody na zbycie leków - pomimo tego, że apteka, której dotyczyło postanowienie GIF, pozostaje zamknięta już od sierpnia zeszłego roku.