Projekt ustawy zakłada opiniowanie kandydata na pełnienie funkcji kierownika w określonej aptece, punkcie aptecznym, dziale farmacji szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej pod kątem dawania rękojmi właściwego wykonywania zawodu. Zajmowanie tego stanowiska ma być uzależnione od wydania pozytywnej opinii przez okręgową radę aptekarską. Jest to warunek konieczny, aby móc zajmować takie stanowiska. 

Czytaj w LEX: Obecność kierownika apteki w godzinach jej otwarcia >

Lewiatan jako reprezentant ponad 40 proc. pracodawców aptecznych dostrzega potrzebę podniesienia rangi zawodu farmaceuty. 
- Nasze wątpliwości budzą jednak kryteria oceny kandydatów na kierownika apteki, które odnoszą się do dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu w konkretnej aptece, co może doprowadzić do prób „ręcznego sterowania” kandydaturami przez samorząd aptekarski. W szczególności narażeni są na to mali i średni przedsiębiorcy, jako że nie mają wystarczającego wpływu na organy samorządu, aby zabezpieczyć swoje interesy – ostrzega Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan. 

 


Za szeroka władza dla samorządu

Z perspektywy swobody działalności gospodarczej niepokojące wydaje się kryterium, zgodnie z którym opinia dotyczyć ma pełnienia funkcji w konkretnym, określonym z nazwy i adresu podmiocie. Projekt nie uzasadnia dlaczego ocena dawania rękojmi właściwego wykonywania zawodu odnosić się ma do konkretnego miejsca pracy, a nie być dokonywana w odniesieniu do osoby. Co więcej, kryterium to jest klauzulą generalną, co daje samorządowi aptekarskiemu szeroką władzę. Doprowadzić to może do sytuacji, w której nieobiektywne kryteria przesądzają o możliwości podjęcia działalności przez jednostkę, która posiada komplet kwalifikacji zawodowych do pełnienia tej funkcji oraz spełnia inne, bardziej konkretne wymagania.  

Sprawdź w LEX: Czy farmaceuta może być zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika apteki? >

Konfederacja Lewiatan uważa, że propozycje nowych regulacji dotyczących zawodu farmaceuty są bardzo potrzebne, ale niektóre z proponowanych zapisów, jeżeli zostaną utrzymane, mogą mieć  negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Szczególne wątpliwości budzą wprowadzenie:

  • wymogu opinii okręgowej rady aptekarskiej, co do kandydata na pełnienie funkcji kierownika w określonej aptece, 
  • nieproporcjonalne ograniczenie władztwa podmiotu prowadzącego aptekę,
  • ograniczenia roli techników farmaceutycznych
  •  wprowadzenia zamkniętego katalogu podmiotów uprawnionych do realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów 

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został opracowany przy współpracy przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej. Niestety, w skład grupy zajmującej się jego opracowaniem nie weszli przedstawiciele pracodawców. Termin na konsultacje publiczne został skrócony i wyznaczony na 21 dni.