Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Zdrowia. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. - Dzięki nowym rozwiązaniom, zwiększy się  dostępność do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, w tym finansowanych ze środków publicznych - oceniono.

Najważniejsze rozwiązania dotyczą świadczenia usług transgranicznych czasowo i okazjonalnie, przez pielęgniarki i położne będące obywatelami państw Unii Europejskiej.

Chodzi o:

  • Zniesienie obowiązku podawania przez pielęgniarki lub położne z Unii Europejskich w oświadczeniu o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu – informacji o miejscu i czasie jego wykonywania w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu. 
  • Oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu będzie można także złożyć w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych. Dotychczas należało to zrobić w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu
  • Wprowadzone zostały zmiany dotyczące minimalnych wymogów kształcenia położnych w ramach procedury automatycznego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych.
  • Uregulowano szczególne prawa nabyte położnych będących obywatelami UE, w tym położnych, które odbyły kształcenie na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Ponadto zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących  w Polsce czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej – z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Zmiana pozwoli zgromadzić w jednym rejestrze dane wszystkich osób wykonujących zawód w tej formie. 

 

Więcej elastyczności w fizjoterapii

Możliwa będzie rezygnacja z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego oraz Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Zarówno studia dla kierunku ratownictwo medyczne, jak i fizjoterapia są prowadzone w jednolity sposób – w oparciu o standardy kształcenia i kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Dlatego nie ma potrzeby utrzymywania dodatkowego egzaminu weryfikującego wiedzę. Likwidacja tych egzaminów umożliwi szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego oraz znacznie przyspieszy wejście na rynek pracy fizjoterapeutów i ratowników medycznych.

Wprowadzone zostaną przepisy, które umożliwiają dokonywanie oceny badań klinicznych produktów leczniczych, w tym ich oceny etycznej, do czasu wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz przepisy dające możliwość dla działania w obszarze weterynaryjnych produktów leczniczych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.