Według Naczelnej Rady Lekarskiej potrzebna jest nowelizacja art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Z informacji przekazanych przez okręgowe izby lekarskie wynika, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie reguluje we właściwy sposób zasad wyrażania przez rady lekarskie zgody bądź odmowy wyrażenia zgody w przypadku zaproszenia lekarza nieposiadającego w Polsce prawa wykonywania zawodu. Chodzi o sytuacje, gdy taki lekarz ma np: prowadzić teoretyczne i praktyczne nauczać zawodu lub brać udział w konsylium lekarskim oraz wykonywać zabiegi, których potrzeba wynika z programu nauczania lub z konsylium.

Zobacz w LEX: Uznawanie kwalifikacji zawodowych lekarzy >

NRL stwierdza, że konieczne jest określenie w omawianym przepisie, jakimi przesłankami może albo powinna kierować się rada lekarska podejmując decyzję co do wyrażenia zgody w przypadkach wskazanych w art. 9 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy.


Rewolucja w szkoleniach dla lekarzy: wyższe pensje, brak wolontariatu i nowe zasady rekrutacji - czytaj tutaj>> 


Nadużywanie instytucji zaproszenia

Samorząd podkreśla, że regulacja ma charakter wyjątkowy. Bo pozwala na udzielanie w Polsce, w ograniczonym zakresie, świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarzy dentystów z zagranicy, którzy nie uzyskali w Polsce prawa wykonywania zawodu i nie wykazali znajomości języka polskiego, a co z tego wynika, że nie podlegają także systemowi odpowiedzialności zawodowej. NRL podkreśla, że należy określić, że rada lekarska może odmówić wyrażenia zgody, jeżeli uzna, że okres, na jaki lekarz został zaproszony, lub częstotliwość bądź regularność takich zaproszeń wskazują na możliwość nadużywania instytucji zaproszenia wynikającej z przepisu art. 9 ust. 1. Byłaby to regulacja analogiczna do przepisu art. 9 ust. 12 ustawy dotyczącego oceny tymczasowego i okazjonalnego charakteru wykonywania zawodu w Polsce przez lekarzy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zobacz w LEX: Pielęgniarki i położne - uznawanie kwalifikacji zawodowych >

" Biorąc pod uwagę, że od uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie wyrażenia albo odmowy wyrażenia zgody w ww. przypadkach przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej, a na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej skarga do sądu administracyjnego, konieczne jest doprecyzowanie omawianej regulacji - podkreśla NRL.

Skorzystaj z wzoru: Uchwała okręgowej rady lekarskiej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej >