Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie wymogów dotyczących personelu lekarskiego, udzielającego świadczeń gwarantowanych w zakładach opiekuńczych dla dorosłych, znosząc konieczność zatrudniania lekarzy o określonej specjalizacji oraz zwiększając wymiar 1 etatu przeliczeniowego z 35 na 40 łóżek.

Prawo bliższe realiów

Zmiana ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z określeniem lekarzy, których należy wliczać do 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek oraz tego, jakie porady na wezwanie i konsultacje specjalistyczne powinny być zapewnione w ramach ww. etatu. Zliberalizowanie wymagań dotyczących specjalizacji lekarzy świadczących opiekę w zakładach opiekuńczych dla dorosłych pozwoli z kolei zakładom na większą swobodę w zakresie obsady kadry medycznej oraz zbliży regulacje prawne do realiów panujących w praktyce. 

Zmiana przepisów rozporządzenia ma też umożliwić bardziej optymalne wykorzystanie lekarskich zasobów kadrowych, a także ułatwić organizację opieki w ramach wskazanego zakresu świadczeń, nie wpływając negatywnie na bezpieczeństwo pacjentów. Jak wskazuje resort, projekt rozporządzenia nie wymaga zamieszczenia w nim regulacji intertemporalnych, gdyż nie będzie zagrożona dostępność do świadczeń gwarantowanych, a zaproponowany termin wejścia w życie z dniem 1 października 2024 roku pozwoli świadczeniodawcom dostosowanie się do warunków docelowych realizacji świadczenia.