Przypomnijmy, że od 12 września szkoły mają obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. 720 szkół w Polsce ma gabinety dentystyczne, a pozostałe szukają stomatologów, którzy podpiszą z nimi umowy i dzieci będą mogły się  w nich uczyć.

Zarządzenie na ostatni gwizdek

11 września 2019 r. Prezes NFZ podpisał i opublikował Zarządzenie nr 120/2019/DSOZ, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Weszło ono w życie z dniem 12 września.  Dokument podaje zasady rozliczania świadczeń udzielanych w szkołach. Jak podkreśla Naczelna Rada Lekarska niestety ich uwagi nie zostały uwzględnione.  

- Według zespołu radców prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej, zarządzenie to nie wypełnia zapisu art. 136 ust. 2 pkt 1b  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie, w jakim błędnie określa sposób dostosowanie wielkości kontraktu do wymogów wykonania umowy. - Zwracaliśmy uwagę na zapis zgodnie, z którym dopiero, gdy wartość wyodrębnionych świadczeń szkolnych przekroczy wartość całego kontraktu, zadziała mechanizm zwiększający wartość całej umowy – podkreśla Andrzej Cisło, wiceprezes i przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.

 


Zespół Radców Prawnych NIL zwraca uwagę, że to rozwiązanie dla lekarzy dentystów jest niekorzystne. Dlaczego? Oto przykład: Poradnia ma kontrakt w wysokości 10 tys. punktów. Każda procedura ma przypisaną liczbę punktów, które się później rozlicza z Funduszem. W związku z zawartym porozumieniem ze szkołą dentysta ustali z wojewódzkim Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, że na świadczenia szkolne wyodrębnia np. 3 tys. pkt. W jednym z miesięcy poradnia wykona jednak świadczenia o równowartości 14 tys. pkt z powodu realizacji świadczeń szkolnych w ilości 7 tys. pkt. Wartość świadczeń szkolnych (7 tys. pkt) nie przekroczy wartości kontraktu (10 tys.) , więc w myśl zarządzenia prezesa gabinet nie będzie miał podstaw do starania się o zwiększenie wartości kontraktu, mimo że przyjął pacjentów więcej niż miał punktów, czyli powstało nadwykonanie, za które poradnia dochodzić może zapłaty.

- To zarządzenie jest dla nas pułapką – mówi Cisło. – Będziemy leczyć dzieci, a później walczyć o zapłatę nadwykonań. - Na to nie możemy się zgodzić, dlatego Naczelna Rada Lekarska wystąpi do Ministra Zdrowia o usunięcie w trybie nadzoru nad NFZ tej nieprawidłowości - dodaje.

Zdaniem Izby, aby wypełnione zostały postanowienia ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, powinno być tak, że kontrakt powinien być powiększany, gdy gabinet przekroczy  kwotę przewidzianą na świadczenia szkolne z jednoczesnym przekroczeniem kwoty ogólnej kontraktu.

Nie wiadomo, jak ma wyglądać umowa z gabinetem i samorządem

Problemem są także umowy, które mają być zawierane między organem prowadzącym szkołę a gabinetami stomatologicznymi. NIL zwraca uwagę na to, że żaden organ nie został ustawowo wyposażony w kompetencje określenia wzoru porozumienia z organem prowadzącym szkołę. Samorząd lekarski podkreśla, że sztywne związanie tak dużej rzeszy placówek stomatologicznych określonym wzorem porozumienia byłoby zresztą niecelowe i bardzo niewygodne. Wskazuje jednak elementy, które w opinii NIL w takim porozumieniu powinny zostać uwzględnione:

  • zapisy świadczące  o wypracowaniu przez szkołę najbardziej efektywnego sposobu promocji i organizacji świadczeń stomatologicznych, zmierzającego do objęcia świadczeniami jak największej liczby uczniów i zapewnienia względnej ciągłości udzielania świadczeń;
  • wiązałoby się to też z gwarancją ze strony Rady Pedagogicznej przychylnego traktowania incydentalnych  nieobecności uczniów spowodowanych koniecznością dostosowania terminu wizyty do możliwości rodziców, którzy powinni co do zasady towarzyszyć dzieciom podczas wizyt;
  • wspomniany schemat współpracy powinien tez dążyć do eliminacji ryzyka odwoływanych wizyt;
  • uregulowanie kwestii odpowiedzialności za pacjentów poza szkołą, jeśli dzieciom nie towarzyszą rodzice, w tym za ewentualne szkody wyrządzone w placówce stomatologicznej przez uczniów;
  • sposób komunikowania się z pielęgniarką szkolną i opracowanie prostych i skutecznych formularzy wzorów informacji wzajemnie wymienianych (patrz art. 16 ustawy);
  • porozumienie powinno zawierać interpretację terminu „przyjęcia poza kolejnością” - wg przedstawionej w opracowaniu KS NRL.