Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji podkreśla, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje w życie rozporządzenie Parlamentu (art. 10 ust. 4) nakładające obowiązek wyposażenia w separatory amalgamatu tych gabinetów stomatologicznych, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia. Rzecznik podkreśla, że obowiązek ten wskazuje, że lekarze dentyści w żadnym przypadku nie mogą uwalniać – bezpośrednio lub pośrednio – takich odpadów amalgamatu do środowiska.

 

Gabinety stomatologiczne będą musiały mieć separatory amalgamatu​ czytaj tutaj>>

 


Kto nie musi montować separatorów

Resort podkreśla, że implementując przepisy rozporządzenia Parlamentu, w separatory nie będą musiały być wyposażone gabinety, w których wyżej wymienione procedury nie są wykonywane lub w których nie wykorzystuje się amalgamatu w świadczeniu usług stomatologicznych, np. gabinety ortodontyczne czy protetyczne. W dużych wielostanowiskowych podmiotach realizujących świadczenia stomatologiczne wystarczy, że w urządzenie będzie wyposażone co najmniej jedno stanowisko dentystyczne.

Jakubiak podkreśla, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 jest aktem europejskim obowiązującym w sposób bezpośredni, a jego skutki wchodzą w życie w terminach określonych w tym rozporządzeniu.

- W celu implementacji rozporządzenia unijnego dla zapewnienia stosowania i pełnej skuteczności rozporządzenia w państwie członkowskim niezbędne jest wydanie przepisów krajowych – podkreśla Jakubiak. - Dotyczy to zwłaszcza przepisów określających właściwość organów krajowych i związane z tym szczegółowe kwestie natury proceduralnej, finansowej i organizacyjnej.


Czy lekarz stomatolog może wystawić skierowanie na odpłatne wykonanie badania RTG czaszki czytaj tutaj>>

Prace z Ministerstwem Środowiska

Resort podaje, że omawiane rozporządzenie swoim zakresem obejmuje znacznie więcej kwestii związanych ze środowiskiem niż amalgamaty stomatologiczne i separatory.

- Dlatego też prowadzone są prace, w ramach których m.in. w Ministerstwie Środowiska odbywają się spotkania robocze mające na celu zdiagnozowanie możliwości podziału zadań dla organów administracji wynikających z rozporządzenia, określenie organów odpowiedzialnych za kontrolę i sankcje wobec podmiotów ujętych w rozrządzeniu oraz możliwości wprowadzenia przepisów dotyczących rtęci do istniejących aktów prawnych lub ewentualnie stworzenie nowego aktu legislacyjnego, ujmującego kompleksowo przedmiotowe kwestie – podkreśla Krzysztof Jakubiak.

 

Czy lekarz stomatolog może kierować pacjenta na konsultację do psychologa lub psychiatry czytaj tutaj>>

 

Teraz ma kontrolować sanepid

Obecnie, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

Jakubiak podkreśla, że na tej podstawie do czasu nowelizacji przepisów organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą prowadzić działania informujące i uświadamiające o istniejących obowiązkach wynikających z przepisów prawa UE.


Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie miała podstawę prawną do nakładania grzywien czytaj tutaj>>

Może konieczna zmiana przepisów o odpadach

Biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia podaje, że stosownie do postanowień art. 10 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu, odpadami  amalgamatu, w tym pozostałościami amalgamatu, jego cząstkami, wypełnieniami oraz zębami lub ich częściami zanieczyszczonymi amalgamatem stomatologicznym, powinien zajmować się i dokonywać ich zbiórki upoważniony do tego zakład lub przedsiębiorstwo specjalizujące się w gospodarowaniu odpadami.

- W związku z tym, ze względu na konieczność implementacji przepisów rozporządzenia Parlamentu, Ministerstwo Zdrowia rozważy ewentualną potrzebę nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi – podaje Jakubiak.

Postępowanie z odpadami medycznymi w szpitalach czytaj tutaj>>