Przypomijmy, że w kwietniu do konsultacji społecznych trafił projekt o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Opieka stomatologiczna będzie mogła być realizowana w gabinecie szkolnym działającym na terenie szkoły (według danych MZ teraz działa kilkaset takich gabinetów), gabinecie współpracującym ze szkołą lub w dentobusie.

Projekt nakłada na samorząd lokalny obowiązek podpisania dokumentu, w którym zostaną określone zasady współpracy z podmiotem leczniczym działającym w otoczeniu szkoły. W takim porozumieniu ma być określone na jakich zasadach ma się odbywać wizyta. 

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że równolegle z pracami legislacyjnymi opracowało projekt programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”. Jego celem jest zwiększenie dostępności dzieciom i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych w szkołach oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną i działaniami edukacyjnymi o zdrowiu jamy ustnej. Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne (jednostek samorządu terytorialnego i właściwych ministrów), które będą mogły otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia szkolnych gabinetów dentystycznych oraz realizację działań edukacyjnych. Na program w 2018 r. zabezpieczono w rezerwie celowej kwotę 5 mln zł. 

12 czerwca br. program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wkrótce rozpocznie się realizacja programu – zostanie ogłoszony konkurs dla organów prowadzących szkoły publiczne, które planują uruchomienie gabinetów stomatologicznych w szkołach.   

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 

Resort zdrowia podkreśla, że w 2017 r. organy prowadzące szkoły – na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości świadczeń opieki zdrowotnej – mogły złożyć wnioski o dotację na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w których świadczeń zdrowotnych udziela pielęgniarka szkolna. W dwóch turach naboru złożono wnioski na łączną kwotę ponad 47 mln zł na zakup wyposażenia w 8 449 gabinetach profilaktyki zdrowotnej.

Zgodnie z projektowanymi zmianami samorządy będą mieć także obowiązek utworzenia i wyposażenia gabinetów profilaktycznych. Z danych ministerstwa zdrowia wynika, że obecnie na jedną pielęgniarkę środowiskową przypada od 800 do 1100 uczniów. Po zmianach na jedną pielęgniarkę i higienistkę ma przypadać od 700 do 750 uczniów, co ma zapewnić lepszą opiekę. 

 

Opieka przez pielęgniarki

Zgodnie z projektem konsultowanej ustawy opieka nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi ma być realizowana przez pielęgniarkę oraz higienistkę. Sposób opieki adekwatny do stanu zdrowia ma być określany wspólnie przez lekarza POZ, rodziców (lub innych opiekunów prawnych ucznia) oraz dyrektora i nauczycieli.

Takie rozwiązanie krytykowały organizacje zrzeszające rodziców dzieci chorych przewlekle. Podkreślając, że pielęgniarka jest w wielu szkołach tylko kilka godzin w tygodniu i nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej opieki nad dziećmi chorymi np: na cukrzycę i inne choroby przewlekłe. 

MZ podkreśla, że pielęgniarka ma wspierać rodziców i będzie odpowiadać za koordynację profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniem. Pracownicy ochrony zdrowia i oświaty mają współdziałać w zakresie zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Projekt zakłada udział pielęgniarki albo higienistki w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach rady rodziców.