Celem ustawy jest doprecyzowanie zasad wystawiania i posługiwania się w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, skierowaniem w postaci elektronicznej, a także zmiana zasad tworzenia i monitorowania list czekających na świadczenia.

 

Czy wszystkie skierowania powinny być zarejestrowane i wprowadzone do kolejki oczekujących czytaj tutaj>>

Korzyści płynące z e-skierowania to m.in. możliwość zdalnej rejestracji, zredukowanie problemu nieczytelności skierowań i wyeliminowanie przypadków zagubienia ich, a także śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta. E-skierowanie ma zracjonalizować zapisy na listach oczekujących. Pacjent nie będzie już mógł na podstawie tego samego skierowania (nawet przez dopuszczalny w chwili obecnej okres 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia) wpisać się na więcej niż jedną listę oczekujących.

Cieszyński: E-skierowania na rehabilitację na razie lekarz nie wystawi czytaj tutaj>>

 Nie wszyscy wystawią e-skierowanie

Obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej obejmie wyłącznie skierowania zapisywane w Systemie Informacji Medycznej. Minister zdrowia ma określić w drodze rozporządzenia wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej. Będą to skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, na leczenie szpitalne i na wybrane badania diagnostyczne, m.in. na badania medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowe przewodu pokarmowego i echokardiograficzne płodu. Katalog skierowań w postaci elektronicznej wraz z rozwojem Platformy P1 ma być stopniowo poszerzany.

Skierowania będą miały postać papierową wtedy, gdy będą wystawiane dla osób o nieustalonej tożsamości, w razie braku dostępu do systemu teleinformatycznego Platformy P1, a także, gdy wystawia je lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka lub położna z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy czasowo i okazjonalnie wykonują swój zawód w Polsce.

W przypadku pacjentów korzystających ze świadczeń na zasadzie odpłatności będzie możliwość wykorzystania dowolnej liczby skierowań, bo świadczenia udzielane opłatnie nie są objęte listą czekających na udzielenie świadczenia.

 


Nowe przepisy dotyczące kolejek oczekujących 

Ustawa wprowadza także zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące list oczekujących mają na celu m.in. uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne, przekazywanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia informacji istotnych z punktu widzenia zapewniania dostępności świadczeń i nałożenie na NFZ obowiązku informowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt objętych tzw. kolejkami centralnymi, np. przez wysłanie wiadomości SMS.

Obecnie, w razie odwołania wizyty, przepisy przewidują konieczność zaproponowania zwolnionego terminu kolejnemu pacjentowi z listy, który często – ze względu na bliskość swojego terminu – nie jest zainteresowany skorzystaniem z tej możliwości, a w efekcie zwolniony termin często pozostaje niewykorzystany. Zmiana zawiera rozwiązanie, które umożliwi zaproponowanie wizyty w tym terminie dowolnemu pacjentowi, dla którego pierwotny termin przypada w okresie od 7 do 30 dni od terminu zwolnionego.

15 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla aptekarzy czytaj tutaj>>

 


Pieniądze dla aptekarzy

Ustawa przewiduje także zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozwolą one – jak wskazano – na wsparcie dokonanych w 2018 r. zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do podłączenia do systemu P1 placówek aptecznych. Działanie to ma wspierać wypełnienie obowiązku, zgodnie z którym wszystkie apteki i punkty apteczne zobowiązane są do podłączenia do systemu nie później niż 31 grudnia br., a także obowiązku dotyczącego elektronicznego otaksowywania recept, w tym recept w postaci papierowej, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Pilotaż e-skierowania już ruszył

Pod koniec października resort zdrowia informował, że w wybranych podmiotach leczniczych w Warszawie ruszył pilotaż e-skierowania, a także, że trwają testy i podłączanie kolejnych jednostek.

Docelowo pilotaż e-skierowania będzie prowadzony w około 200 placówkach, które dołączą do programu sukcesywnie. W pierwszej kolejności e-skierowania dotyczyć mają usług medycyny sportowej i tomografii komputerowej.