Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego trafił do konsultacji społecznych.

Mastektomia w grupie ryzyka

Projekt dodaje do wykazu nowego świadczenia „Profilaktyczna mastektomia”, które jest dedykowane świadczeniobiorcom z grupy wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy piersi. Taką rekomendację podała 30 lipca 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Prezes AOTMiT, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, a także przedstawione dowody naukowe, uznał za zasadne zakwalifikowanie powyższego świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego w zakresie leczenia szpitalnego pod warunkiem doprecyzowania opisu świadczenia pod kątem zakresu opieki nad świadczeniobiorcą oraz wymagań dotyczących personelu.

AOTMiT dokonał oceny klinicznej przedmiotowego świadczenia, w której wzięto pod uwagę 3 przeglądy systematyczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania procedury profilaktycznej mastektomii oraz rekonstrukcji piersi po usunięciu gruczołu sutkowego w populacji, w której potwierdzono obecność mutacji BRCA 1/2.

W badaniach naukowych wykazano pozytywną korelację między przeprowadzeniem zabiegu a zmniejszeniem ryzyka śmierci z powodu wszystkich przyczyn w populacji z mutacją BRCA1/2 oraz ze zmniejszeniem ryzyka śmierci z powodu raka piersi w porównaniu do populacji z grupy kontrolnej, w której zastosowano jedynie obserwację.

 

Nowa metoda leczenia ostrego udaru w pilotażu w 7 ośrodkach czytaj tutaj>>

Resort zdrowia podkreśla, że wprowadzenie do wykazu tego świadczenia jest ekonomicznie uzasadnione.

„W przypadku wykonania zabiegu, którego koszt dla NFZ wynosi kilka tysięcy złotych i uchroni to od zachorowania, to ograniczone zostaną co najmniej kilkudziesięciotysięczne koszty leczenia farmakologicznego, radioterapii i leczenia operacyjnego, które są ponoszone wskutek zachorowania na nowotwór złośliwy piersi. Przy czym efekty te będą widoczne dopiero w kolejnych latach, gdyż efekt zdrowotny będzie przesunięty w czasie względem wykonanego zabiegu i poniesionego kosztu” podkreśla resort zdrowia.

 

Kardiowertery-fefibrylatory

Do katalogu wprowadzono także świadczenie „wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora”. Tę procedurę też rekomendowała 9 maja 2018 r. Prezesa AOTMiT w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego.

W związku z koniecznością zapewniania wysokiej jakości przeprowadzanego zabiegu, szczególną grupą pacjentów oraz wysokim kosztem jednostkowego świadczenia,  w projekcie zaproponowano szczegółowe warunki realizacji zabiegu, określając kompetencje ośrodka, w którym zabieg może być wykonany, ale też kompetencje personelu, który ten zabieg może wykonać. Zaproponowane kryteria dla ośrodka oparto na publikacji Bongiorni MG. et al. „Preferred tools and techniques for implantation of cardiac electronic devices in Europe: results of the European Heart Rhythm Association Survey” (EP Europace, Volume 15, issue 11, 1 November 2013, pp. 1664-8), w której wyróżniono grupy ośrodków implantujących określone urządzenia i wskazano na grupę ośrodków o niskim wskaźniku implantacji na

Resort podkreśla, że wykonanie zabiegu w ośrodku o niskim wskaźniku implantacji wiąże się z wyższym ryzykiem powikłań i odwrotni, wysoki wskaźnik implantacji w ośrodku wiąże się z niższym wskaźnikiem powikłań po zabiegu. Z tego względu zaproponowano taki minimalny poziom aktywności ośrodka dopuszczający do realizacji zabiegu. Biorąc pod uwagę wykonanie zabiegów implantacji w Polsce, szacuje się że około 10 ośrodków w Polsce będzie mogło realizować zabieg.

 


Cztery nowe wskazania do terapii protonowej

Ministerstwo Zdrowia planuje dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 4 nowych wskazań z zakresu terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych w okolicy głowy i szyi. Są to: nowotwory wieku dziecięcego podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniak lub chrzęstniakomięsak, nowotwory wieku dorosłego o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej: mięsaki tkanek miękkich i kości, rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych wymagający radioterapii w okolicy podstawy czaszki – stan po leczeniu operacyjnym i brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy oraz nawrót miejscowy nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagający ponownego napromieniania z intencją radykalną.

 

Leczenie w dentobusie tylko za zgodą rodzica czytaj tutaj>>

„Objęcie finansowaniem terapii protonowej, szczególnie w populacji młodych osób, zapewnia możliwość redukcji dawki promieniowania na zdrowe tkanki. Takie podejście ma zdrowotne konsekwencje w populacji osób młodych, gdyż możliwość wybiórczej ochrony narządów krytycznych w określonym obszarze daje możliwość zmniejszenia ryzyka odległych następstw promieniowania" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak podkreślili autorzy, lista aktualnie finansowanych wskazań została ustalona w wyniku procesu oceny technologii medycznych przeprowadzanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rekomendacja prezesa AOTMiT w tej sprawie została wydana 29 października 2015 r.

Komntarz praktyczny: Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych czytaj tutaj>>

"Ocena technologii medycznych polega na zebraniu i ocenie dostępnych dowodów naukowych w celu określenia skuteczności terapii w poszczególnych wskazaniach, a także oszacowaniu efektywności kosztowej oraz wpływu na budżet płatnika dla poszczególnych technologii medycznych. Protonoterapia jest metodą stosunkowo nową, bardzo kosztowną, w stosunku do której cały czas prowadzone są badania o charakterze eksperymentów medycznych mające na celu określenie jej skuteczności. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje rozwój tej technologii i dostępności dowodów naukowych" – podkreśla resort zdrowia.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to dzień następujący po dniu ogłoszenia. Powyższy termin podyktowany jest koniecznością zapewnienia świadczeniobiorcom jak najszybciej możliwie najlepszej jakości oraz dostępności do świadczeń. Jednocześnie wejście w życie projektowanego rozporządzenia z pominięciem 14-dniowego vacatio legis nie narusza zasady demokratycznego państwa prawa, gdyż dotyczy nowo kwalifikowanych świadczeń opieki zdrowotnej.