Chodzi o ustawę z dnia 23 października 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Sprzedaż wysyłkowa leków - do ceny leku doliczą koszty przesyłki czytaj tutaj>>

Program bezpłatnych leków dla seniorów obowiązuje od 1 września 2016 r. Każdy, kto ukończył 75 lat, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i do wyrobów medycznych wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia, tzw. liście "S".

Leki są bezpłatne w określonych wskazaniach, a specjalną receptę wystawiają lekarze rodzinni. Ministerstwo podkreślało, że ideą wprowadzenia listy bezpłatnych leków dla seniorów jest poprawa dostępności farmakoterapii dla najstarszych osób

 

Większy limit 

W 2018 r. limit wydatków przeznaczonych na program "75 plus" zaplanowano na 643,3 mln zł. Nowela, która jest inicjatywą rządową, zwiększa tę wartość o 50 mln zł.

Po zmianie limit dziesięcioletni wydatków przeznaczonych na realizację programu leki 75+ będzie wynosił odpowiednio 8 324,6 mln zł.

Podwyższono limit kwartalny z poziomu 25 proc. do poziomu 35 proc., co  powoduje uruchamianie mechanizmu korygującego przewidzianego w ustawie z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652).

 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2018 r.