Ma to dotyczyć również działań podejmowanych przez pracowników Inspekcji przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. A termin wejście ustalono w projekcie na dzień po dniu ogłoszenia. 

 

Dodatek specjalny - przyznawany raz w miesiącu

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym  czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku, z 5 lipca 2002 r. Zgodnie z nim pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne jest przyznawany miesięczny dodatek specjalny do wynagrodzenia, zwany dalej "dodatkiem specjalnym".

Ma on być przyznany za czynności takie jak: 

  • opracowywanie planów kontroli;
  • przeprowadzanie kontroli, w tym: dokonywanie - przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - kontroli terenów przeznaczonych na lokalizację obiektów budowlanych, a także kontroli przy zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych,kontrolę obiektów budowlanych w trakcie budowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektów budowlanych, czynności związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz przeprowadzanie badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych, dokonywanie ocen i analiz epidemiologicznych w ogniskach zachorowania na choroby zakaźne;
  • opracowywanie dokumentacji z dokonanych czynności związanych z przeprowadzoną kontrolą,
  • wizytacje związane z nadzorowaniem i monitorowaniem przebiegu programów i działań oświatowo-zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia.  

Dodatek taki przyznaje:

  • Główny Inspektor Sanitarny - państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego granicznego inspektora sanitarnego;
  • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
  • państwowy wojewódzki, państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny - pracownikom odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


Czytaj: Do apteki w przychodni wejście wciąż utrudnione>>

Co się zmienia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość dodatku specjalnego to do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Ministerstwo Zdrowia proponuje by w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatek specjalny za czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych mógł być przyznany w wysokości do 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Z kolei pracownikowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który przed dniem wejścia w życia rozporządzenia, w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wykonywał czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, może zostać:

  • przyznany dodatek specjalny w wysokości do 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika;
  • lub zwiększony przyznany dodatek specjalny do wysokości do 75 proc. wynagrodzenia  zasadniczego tego pracownika - za wykonywanie tych czynności.