W tej sprawie w marcu interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Marcin Wiącek pisał do minister zdrowia Izabeli Leszczyny, prosząc o rozważenie możliwości zainicjowania zmiany przepisów regulujących wystawianie recept na bezpłatne leki dla osób do 18. roku życia oraz osób w wieku 65+. Wskazywał, że zgodnie z art. 43a ust. 1 i 1a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poza lekarzami i pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej recepty na bezpłatne leki, mogą wystawiać:

  • lekarz lub pielęgniarka w ramach umowy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • lekarz w ramach umowy z zakresu leczenia szpitalnego w związku z zakończeniem tego leczenia.

Możliwości wystawiania recept na bezpłatne leki zostali natomiast pozbawieni lekarze placówek opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W praktyce oznacza to, że pacjenci do 18. r.ż oraz osoby w wieku 65+ wypisywane z oddziału psychiatrycznego nie mogą przy tym otrzymać recepty na bezpłatne leki. Podobna sytuacja dotyczy również pacjentów centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych, ośrodków II i III poziomu referencyjnego nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci młodzieży, jak również poradni zdrowia psychicznego, zespołów leczenia środowiskowego czy oddziałów dziennych.

Czytaj też w LEX: Uprawnienia i zasady wystawiania recept dla pacjentów do 18 r.ż. oraz powyżej 65 r.ż. >

 

Będą zmiany, projekt już w konsultacjach

Marek Kos, podsekretarz stanu w MZ odpowiedział RPO, że minister zdrowia podjął działania w kierunku zmiany obecnego stanu prawnego w analizowanej materii. Zresztą zmian będzie więcej. Zawiera je projekt ustawy z 24 czerwca o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu UD75).

Receptę na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne dla osób niepełnoletnich i po 65. r. ż. będzie mogła wystawić każda osoba posiadająca do tego uprawnienie wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo do preskrypcji (wystawiania recept – red.) wynika jasno z przepisów regulujących zasady wykonywania tego zawodu. Więcej na temat zmian przewidzianych w projekcie przeczytasz tutaj: Recepta na bezpłatne leki także podczas prywatnej wizyty - jest projekt >

Sprawdź też w LEX: Jaki jest krąg cudzoziemców uprawnionych do korzystania z bezpłatnych leków dla pacjentów powyżej 65 r.ż. i dzieci poniżej 18 r.ż.? >