Skarżący wnieśli skargę na bezczynność Rzecznika Praw Pacjenta. Zarzucili, że ich sprzeciw od opinii lekarza nie został przekazany do działającej przy organie Komisji Lekarskiej. Rzecznik wyjaśnił, że środek ten został złożony po terminie, więc został zwrócony. Natomiast w odpowiedzi na złożoną skargę, wniósł o jej odrzucenie. Twierdził bowiem, że sprawa ta nie podlega kognicji sądów administracyjnych.

Sądy administracyjne nie rozpoznają każdej sprawy

Rozpoznający sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje, postanowienia, akty lub czynności wymienione w art. 3 par. 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa). Do ich kompetencji należy także orzekanie w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 par. 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę. Ponadto sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość, o których stanowi art. 4 ppsa. Tymczasem przedmiotowa sprawa nie wyczerpała żadnego z kryteriów określonych powyżej oraz nie dotyczyła spraw poddanych kontroli na podstawie przepisów szczególnych.

 


Ustawa ściśle określa postępowanie

Zgodnie z art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczeń określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli dokument ten ma wpływ na jego prawa lub obowiązki wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw ten wnosi się, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, do działającej przy nim Komisji Lekarskiej. WSA podkreślił, że jest to rodzaj odwołania się od opinii lekarskiej lub orzeczenia lekarza, z którym pacjent się nie zgadza. Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta bardzo konkretnie określają sytuacje, w których można wnieść sprzeciw oraz że do postępowania przed Komisją Lekarską nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj także: Rzecznik: Teleporady nie mogą być jedyną formą kontaktu z pacjentem >>>

Nieprzekazanie sprzeciwu poza kognicją sądu

Wynika z tego, że zwrot sprzeciwu lub jego nieprzekazanie do Komisji Lekarskiej nie należy do żadnego z aktów lub czynności wymienionych w katalogu opisanym w art. 3 par. 2 ppsa, które podlegałyby kognicji sądu administracyjnego. Ponadto żaden przepis szczególny nie przewiduje możliwości wniesienia skargi na tę formę działania Rzecznika Praw Pacjenta. WSA ocenił, że jest to czynność materialno-techniczna, która nie dotyczy praw lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Tym samym nie stanowi ona decyzji ani czynności, na którą przysługiwałaby skarga do sądu administracyjnego. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę.

Postanowienie WSA w Warszawie z 30 czerwca 2020 r., sygn. akt VII SAB/Wa 87/20