Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom powstanie przez połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiany takie zakłada przyjęty przez Radę Ministrów we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

- Obecnie KBPN i PARPA realizują podobny zakres zadań. To m.in. profilaktyka, problematyka leczenia uzależnień, edukacja publiczna oraz wspieranie samorządów w realizacji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Różnica pomiędzy KBSP i PARP nie dotyczy więc obszarów problemowych czy form oddziaływania społecznego, a jedynie podziału na substancje, których używanie generuje szkody i problemy społeczne – napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Połączenie KBPN i PARPA w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pozwoli na skupienie działań w jednej instytucji, która połączy tematykę przeciwdziałania różnym uzależnieniom na wielu etapach działań (edukacja, profilaktyka, szkolenie kadr, leczenie, rehabilitacja, działalność badawcza itp.). Utrzymana zostanie odrębność przepisów dotyczących zagadnień właściwych dla obu jednostek, np. związanych z reklamą napojów alkoholowych.

Czytaj również: Nowy urząd przejmie walkę z uzależnieniami

Powstanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ma też pozwolić na lepsze wykorzystanie zasobów związanych z edukacją społeczną czy z profilaktyką. Dotyczy to także lepszego dostępu do zróżnicowanych metod leczenia, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych oraz zgodnych z podejściami promowanymi m.in. przez Światową Organizację Zdrowia. Dotychczasowa Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostanie zastąpiona Radą ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Będzie działała przy Prezesie Rady Ministrów jako organ koordynacyjno-doradczy w sprawach dotyczących uzależnień.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.