Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie podpisała w niedzielę 27 czerwca br. porozumienie z NFZ w sprawie umów na udzielanie świadczeń w zakresie POZ, które traciły ważność 30 czerwca br. Na jego mocy ponad 2 tys. umów zostanie przedłużonych na 18 miesięcy. Świadczeniodawcy podpiszą aneksy w poniedziałek 28 czerwca do godz. 12.00. Federację reprezentowali prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Tomasz Zieliński, a NFZ p.o. prezesa Filip Nowak.

 

Szansa na reformę podstawowej opieki zdrowotnej

W części wstępnej porozumienia oświadczono, że zgodnym celem stron jest zapewnienie dostępności oraz ciągłości udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i dobra jakość tych świadczeń. Na mocy porozumienia szef NFZ wystąpi do ministra zdrowia z inicjatywą powołania zespołu, który będzie pracował nad reformą podstawowej opieki zdrowotnej. Będzie mu przewodził konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, a przedstawiciele Federacji i NFZ zostaną jego wiceprzewodniczącymi.

Nadmiarowe teleporady nie będą gorzej wyceniane

Jednym z warunków stawianych przez Porozumienie Zielonogórskie było wycofanie się z zapowiedzianego przez ministra zdrowia karania podmiotów POZ za dużą liczbę teleporad rozwiązaniem umowy. W dokumencie kończącym negocjacje zapisano, że NFZ po weryfikacji sprawozdawczości przywróci tym podmiotom możliwość pracy w ramach umowy z funduszem. Ponadto NFZ wycofa się z planowanych od września br. nowych zasad finansowania POZ, w zależności od udzielonych teleporad.

Jeden z punktów porozumienia dotyczy walki z pandemią. Prezes NFZ zobowiązał się do wystąpienia do ministra zdrowia o wdrożenie systemu motywującego dla lekarzy POZ związanego z poprawą poziomu wyszczepialności przeciwko COVID-19. 

Jest już nowelizacja zarządzenia

2 lipca NFZ opublikował zarządzenie nr 126/2021/DSOZ w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z nim z zarządzenia nr 112/2021/DSOZ prezesa NFZ z dnia 24 czerwca 2021 roku został  usunięty mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej od wartości mediany udziału teleporad w ogólnej liczbie porad (wejście w życie uchylanego przepisu było przewidziane na 1 września 2021 r.). Zniknął też wymóg co najmniej jednej wizyty w przeciągu trzech kolejnych okresów sprawozdawczych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z chorobą przewlekłą (objętą finansowaniem z zastosowaniem współczynnika 3,2). Proponowana w uchylanych przepisach regulacja zostanie zastąpiona przez mechanizm kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad wypracowany przez zespół powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Jak czytamy w uzasadnieniu zmiany te wynikają m.in. z porozumienia zawartego w dniu 27 czerwca 2021 r. pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie a NFZ.