Z danych NFZ wynika, że blisko 40 proc.  z 6 tys. świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udziela powyżej połowy liczby porad w formie zdalnej, a w ponad 1200 przychodniach udział teleporad przekracza 70 proc. udziału teleporad, a w ponad 400 ten odsetek przekracza 90 proc. Skrajny przykład stanowi województwo kujawsko – pomorskie, gdzie udział teleporad wynosi aż 81 proc.

Zdaniem NFZ z tego powodu część przychodni może nie zapewniać odpowiedniej jakości opieki nad pacjentami w stopniu, który gwarantuje osobisty kontakt z lekarzem. Wpływa to również niekorzystnie na właściwą realizację profilaktyki zdrowotnej. Dlatego NFZ skierował do konsultacji projekt nowelizacji ​zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna Zgodnie z nim  podmioty, które udzielają za dużo teleporad, otrzymają mniej funduszy. Nowe zasady finansowania mają obowiązywać od września, a uwagi do projektu można zgłaszać do 18 czerwca. Adam Boruch, lekarz specjalista medycyny rodzinnej, ocenia projekt zarządzenia za absurdalny. - Nawet jeśli POZ udziela w 100 proc. porad osobistych, ale porady recepturowe traktuje jako teleporady, zawsze ich będzie więcej. Dodatkowo obowiązek świadczenia teleporad jest w umowie. Postępowanie NFZ jest zupełnie niezrozumiałe - mówi Boruch.

Czytaj również: Przychodnie rodzinne nie dostaną więcej pieniędzy >>

 


 

Od czego będą zależeć wyceny świadczeń POZ

Narodowy Fundusz Zdrowia chce zróżnicować wysokości współczynników korygujących w zależności od udziału teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy. Odniesieniem ma być mediana udziału teleporad we wszystkich poradach  POZ w skali całego kraju. Informacje o niej NFZ będzie co miesiąc publikował na swojej stronie internetowej. Wartość mediany ma być comiesięcznie publikowana na stronie internetowej Centrali NFZ. Ponadto NFZ chce zastrzec, że liczba porad udzielonych osobom przewlekle chorym w bezpośrednim kontakcie od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie może być mniejsza niż jedna przypadająca na 3 kolejne okresy sprawozdawcze.

Jakie mają być współczynniki korygujące w POZ?

Z projektu rozporządzenia wynika, że najmniejsze finansowanie otrzymają te przychodnie, które dwukrotnie przekroczą medianę. Zgodnie z nim bowiem w sytuacji, gdy udział teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy w miesiącu następującym po miesiącu  publikacji mediany, półtorakrotnie przekroczy jej wartość, to stawka kapitacyjna korygowana jest z zastosowaniem współczynnika odpowiedniego do grupy wiekowej świadczeniobiorcy, to jest w odniesieniu do osób:

 1. w wieku od 40. do 65. roku życia o współczynnik 1,47;
 2. w wieku od 66. do 75. roku życia o współczynnik 2,97;
 3. w wieku powyżej 75. roku życia o współczynnik 3, 41.

Gdy mediana zostanie przekroczona 1,5 krotnie stawka korygowana jest o nieco niższy współczynnik, zależny od wieku pacjenta

 1. w wieku od 40. do 65. roku życia  o współczynnik 1,21;
 2. w wieku od 66. do 75. roku życia o współczynnik 2,43;
 3. w wieku powyżej 75. roku życia o  współczynnik 2,79.

 

Zatem tak naprawdę teleporady NFZ chce ograniczyć tylko dla pacjentów w wieku 40 plus. Warto jednak pamiętać, że od 16 marca br. zgodnie z wcześniejszą nowelizacją zarządzenia wizyta może się odbyć wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, a zatem nie zdalnie, 

 1. gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady. Z tym, że lekarz czy pielęgniarka może, bez dokonania badania pacjenta, wydać zaświadczenie, a także wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej (art. 42 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 15b ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej)
 2. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki POZ
 3.  w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 4.  w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej
 5. dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

- Nasi pacjenci mogą wybrać formę uzyskania porady, ale niektórzy zbyt chętnie, zdaniem Ministerstwa Zdrowia korzystają z teleporad, więc lekarze POZ zostaną za to przykładnie ukarani obcięciem kontraktów - oceniła na Twitterze projekt zarządzenia Anna Osowska, członek zarządu Porozumienia Zielonogórskiego.

Nowe wyceny teleporad  dla "cudzych" pacjentów 

Projekt zakłada także zmianę wyceny teleporad lekarza POZ w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielanych pacjentom zdeklarowanym u innego świadczeniodawcy lub na podstawie przepisów o koordynacji. Stawka wyniesie 30 zł.