Zmiany wprowadza ustawa z 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 25 października br.

Podwyżki dla pracowników niemedycznych

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu m.in.: wprowadza prawnie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych). Dzięki temu zniwelowane mają być różnice w sytuacji prawnej tej grupy pracowników i pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 

W ustawie rozszerzono zakres podmiotowy ustawy z 8 czerwca 2017 r. o pracownikach działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, którymi w rozumieniu nowej ustawy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż pracownicy wykonujący zawód medyczny.

Za co związki zawodowe krytykowały projekt nowelizacji ustawy o naniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia czytaj tutaj>>

Wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy nie będzie mogło być niższe niż 2664 w 2021 r.

Inne stawki dla pielęgniarek

Ustawa podnosi również wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarkom i położnym zatrudnionym na stanowisku wymagającym wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale nie wymagającym specjalizacji. Wprowadzono zmianę w grupach zawodowych, polegającą np. na przeniesieniu pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji, z dotychczasowej grupy zawodowej określonej w punkcie 9 do grupy 8.

Szkolenia dla dyspozytorów po staremu do 2020 r.

W nowelizacji pojawiły się też przepisy, które umożliwią przywrócenie akredytacji  dla podmiotów odbywających kursy doskonalących dla dyspozytorów ratownictwa medycznego do końca roku 2020, wtedy te obowiązki od nich przejmie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

O zmianach w Państwowym Ratownictwie Medycznym czytaj tutaj >>

Drugi wprowadzony zapis dotyczy tego, że wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, obowiązujące w dniu 26 czerwca 2018 r. zachowują moc do dnia 31 marca 2019 r. Wojewoda przedstawi ministrowi zdrowia projekt wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2019 r., w terminie do dnia 30 listopada 2018 r., w celu jego zatwierdzenia.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie terminu, do dnia 15 czerwca każdego roku, na wydanie przez kierownika podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący (w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych) zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Co jest istotne przy ustalaniu wynagrodzenia pielęgniarki, jej faktyczne kwalifikacje, czy kwalifikacje wymagane przez przepisy? >

Czy wynagrodzenia ustalone do wysokości określonej w porozumieniu sp zoz ze związkami zawodowymi, a przewyższające limity z taryfikatora, można uznać za dopuszczalne? >

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych - ustawa >