GIF podaje, że nowe pozwolenia dotyczą dwóch sytuacji: chodzi o pozwolenia na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz na wywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Pozwolenia na przywóz, wywóz i wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych wydawane są na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U. z 2017 r., poz. 686).  Szczegóły dotyczące m.in. wniosków, formularzy i opłat dostępne są na stronie internetowej inspektoratu pod adresem gif.gov.pl.

Podwyżki 500+ i nagrody dla pracowników sanepidu - czytaj tutaj>>

 

Wykaz wymaganych dokumentów

Jak podaje GIF wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych, zwane dalej „pozwoleniem na import” powinien zawierać:

 1. nazwę i dokładny adres podmiotu ubiegającego się o pozwolenie na import oraz adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres wnioskodawcy
 2. międzynarodową nazwę zalecaną; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową
 3. opis środka odurzającego lub substancji psychotropowej, które mają być przywiezione albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, określający ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej i zawartość czystego środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach; UWAGA! Jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać postać farmaceutyczną, ilość, dawkę i zawartość substancji czynnej środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach. Jeżeli wniosek dotyczy opium, należy podać ponadto jego gatunek i zawartość morfiny.
 4. nazwę i dokładny adres wysyłającego oraz kraj wywozu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy;
 5. wskazanie celu, w jakim dany środek odurzający lub substancja psychotropowa mają być przywiezione albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia;
 6. datę, podpis oraz nazwisko i imię wnioskodawcy albo pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw wnioskodawcy;

Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych, zwane dalej „pozwoleniem na eksport” powinien zawierać:

 1. nazwę i dokładny adres podmiotu ubiegającego się o pozwolenie na eksport oraz adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres wnioskodawcy,
 2. międzynarodową nazwę zalecaną; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową,
 3. opis środka odurzającego lub substancji psychotropowej, które mają być wywiezione albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, określający ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej i zawartość czystego środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać postać farmaceutyczną, ilość, dawkę i zawartość substancji czynnej środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach; jeżeli wniosek dotyczy opium, należy podać ponadto jego gatunek i zawartość morfiny,
 4. nazwę i dokładny adres odbiorcy oraz kraj przywozu lub nabycia,
 5. wskazanie celu, w jakim dany środek odurzający lub substancja psychotropowa mają być wywiezione albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy,
 6. datę, podpis oraz nazwisko i imię wnioskodawcy albo pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw wnioskodawcy.

Co dołączyć do wniosku?

Do wniosku na wywóz, należy dołączyć:

 • pozwolenie na przywóz albo pozwolenie na wewnątrzwspólnotowe nabycie wydane przez właściwe władze kraju przywozu albo zapewnić dostęp do pozwolenia drogą elektroniczną, jeżeli pozwolenia na przywóz albo pozwolenia na wewnątrzwspólnotowe nabycie są wydawane w postaci elektronicznej.

UWAGA! w przypadku wydania pozwolenia na eksport substancji niekontrolowanej w kraju przywozu, należy dołączyć dokument wydany przez organ kompetentny kraju przywozu, potwierdzający, że substancje nie są w danym kraju kontrolowane.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, ul. Senatorska12
00-082 Warszawa.