Pytanie
 
Czy minister zdrowia ma prawo żądać od dyrektora szpitala informacji dotyczących przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych grup lekarzy, pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalu (lekarzy, pielęgniarki odcinkowe, koordynujące, z tytułem starszej, bez tytułu) oraz wysokości dodatków za posiadane kwalifikacje (tytuł zawodowy magister, licencjat, specjalista, kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny i inne) zatrudnionych na umowę o prace oraz kontraktowców, oraz informacji o najwyższych wynagrodzeniach lekarskich w związku z przygotowywanym projektem rozporządzenia?
 
Odpowiedź
 
Przepisy nie przewidują wyraźnego uprawnienia dla ministra zdrowia do żądania od dyrektorów szpitali informacji dotyczących przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych grup pracowników. Uprawnienie takie można jednak wywieźć z przepisów uprawniających ministra do kontroli gospodarowania przez podmiot leczniczy środkami publicznymi.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 118 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 pkt 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217) – dalej u.dz.l. minister zdrowia ma prawo przeprowadzać kontrolę podmiotów leczniczych pod względem zgodności z prawem, w tym dokonywania oceny gospodarowania środkami publicznymi.

Uprawnienie to dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych, także będących przedsiębiorcami, o ile gospodarują one środkami publicznymi (a więc otrzymywanymi na przykład na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia). Dodatkowo minister sprawuje nadzór nad zgodnością z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym działań podmiotu leczniczego, który sam utworzył. W ramach tego nadzoru może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów w celu dokonania kontroli i oceny prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej (art. 121 u.dz.l.).
 
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.
 

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Jeden lekarz może dyżurować pod telefonem na dwóch oddziałach>>>

W poradni endokrynologicznej nie musi być zatrudniony wyłącznie endokrynolog >>>

Technik rtg od 2 lipca 2014 może pracować 12 godzin na dobę>>>

Czy o konkursie na świadczenia zdrowotne prowadzonym w trybie ustawy o działalności leczniczej powinien być zawiadomiony samorząd medyczny (odpowiednio lekarski lub pielęgniarski)? >>>