Pytanie

Jestem kierownikiem podmiotu leczniczego. Planuję otwarcie poradni endokrynologicznej w ramach tego podmiotu leczniczego. Lekarz, którego planuję zatrudnić jest specjalistą chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z endokrynologii (specjalizacja rozpoczęta została w styczniu 2012 roku).

Czy w następującej sytuacji to, że lekarz ów jest w trakcie specjalizacji, jest przeszkodą w otwarciu tej poradni?

Czy zgodnie z przepisami może on pracować w tej poradni?

Chodzi o pacjentów komercyjnych (nie ma umowy z NFZ)
 
Odpowiedź
 
Obowiązujące przepisy nie zawierają nakazu zatrudnienia w poradni endokrynologicznej prowadzonej przez podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą wyłącznie lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii. Nie ma również przeszkód prawnych, aby lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii udzielał świadczeń zdrowotnych w takiej poradni.
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) – dalej u.dz.l. nie określa jakie kwalifikacje mają posiadać osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą (poszczególnych komórkach organizacyjnych tego przedsiębiorstwa). Artykuł 17 ust. 1 u.dz.l. stanowi jedynie, że podmiot leczniczy jest obowiązany między innymi zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu wynikają z przepisów regulujących zasady i warunki wykonywania danego zawodu. W stosunku do zawodu lekarza jest to przede wszystkim ustawa z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) – dalej u.z.l.l.d., przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz różnego rodzaju przepisy szczególne dotyczące określonego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Z przepisów tych oraz zasad etyki lekarskiej wynika, że lekarz może wykonywać czynności, których umiejętność wykonywania nabył w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i podczas pracy zawodowej. Nieliczne wyjątki od tej zasady dotyczą między innymi wystawiania różnego rodzaju zaświadczeń, pobierania i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, czy też dotyczą kwalifikacji wymaganych do udzielania określonych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa, przy tym wyjątki te muszą wynikać z wyraźnego przepisu prawnego określającego kwalifikacje lekarza do wykonania określonego rodzaju czynności medycznych. Wśród nich nie ma jednak ograniczeń przewidzianych dla komercyjnego udzielania świadczeń w zakresie endokrynologii.

Należy natomiast podkreślić, że lekarz wykonując zawód ma, zgodnie z art. 4 uz.l.l.d., obowiązek kierować się wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zachować należytą ostrożność, postępować zgodnie z zadami etyki zawodowej. Artykuł 10 Kodeksu Etyki Lekarskiej zobowiązuje lekarza do wykonywania czynności jedynie w zakresie jego umiejętności zawodowych, a w przypadku, gdy jakieś czynności przewyższają jego umiejętności musi się zwrócić do bardziej kompetentnego lekarza. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy może zagrażać życiu i zdrowiu chorego.
 
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie