Czy o konkursie na świadczenia zdrowotne prowadzonym w trybie ustawy o działalności leczniczej powinien być zawiadomiony samorząd medyczny (odpowiednio lekarski lub pielęgniarski)?
Zasady udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne przez podmiot leczniczy określają art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Przepisy te nie wprowadzają obowiązku zawiadamiania o przeprowadzanych konkursach ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ani samorządów zawodowych (lekarskiego lub pielęgniarskiego), ani żadnego innego podmiotu. Także przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), które stosuje się odpowiednio do konkursu ofert przeprowadzanych przez podmioty lecznicze, nie zawierają takiego wymogu.
Małgorzata Brzozowska-Kruczek