Pytanie
 
Czy technik rtg po zmianie przepisów ustawy o działalności leczniczej od lipca 2014 roku będzie mógł mieć przedłużony wymiar dobowy pracy do 12 godzin?
 
Odpowiedź
 
Od dnia 2 lipca 2014 r. w stosunku do techników rtg będzie mógł być stosowany rozkład czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) – dalej u.dz.l. od 1 lipca 2011 roku do 1 lipca 2014 roku czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego oraz fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów w zakresie wskazanym w tym przepisie, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jest to przepis przejściowy, który reguluje czas tej grupy pracowników odmiennie od innych pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, ale jedynie do 1 lipca 2014 roku.

Po tym dniu pracowników tych będzie obowiązywał czas pracy wskazany w art. 93 ust. 1 u.dz.l. Będą więc oni pracować 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ponadto w sytuacjach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją mogą być w stosunku do nich stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem, że czas pracy nie przekroczy przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc, choć dopuszczalne jest jego wydłużenie (maksymalnie do 4 miesięcy), w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Dla zastosowania takiego rozkładu czasu pracy wymagane jest sporządzenie odpowiednich harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego i określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy.

Przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę nie jest dopuszczalne w odniesieniu do pracownic w ciąży oraz pracowników opiekujących się dzieckiem do 4 lat, którzy nie wyrażą na to zgody.

Ustawa o działalności leczniczej nie zawiera natomiast zastrzeżenia, takiego jak było w ustawie z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.:Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), że rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, nie mają zastosowania do wymienionej na wstępie grupy pracowników.
 
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie