Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych. Ministerstwo zdrowia podkreśla, że konieczność rozszerzenia wykazu laboratoriów jest konsekwencją zmian wprowadzonych rozporządzeniem Komisji UE z 26 lipca 2017 r., które dotyczy wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność.

Laboratoria referencyjne pełnią nadzór nad jakością badań wykonywanych przez wszystkie laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez wykonywanie analiz żywności w przypadku stwierdzenia rozbieżności, skarg przedsiębiorców bądź w celu potwierdzenia wyników badań tychże laboratoriów.

Laboratoria te organizują badania porównawcze w odniesieniu do poszczególnych metod analiz w celu ujednolicenia metod i procedur badawczych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Laboratoria referencyjne są laboratoriami odwoławczymi, stosującymi w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i jej bezpieczeństwa wiarygodne metody badań potwierdzone w systemie międzynarodowych badań biegłości.

Utworzenie nowego laboratorium referencyjnego dla żywności pochodzenia roślinnego ma zapewnić lepszą ochronę zdrowia ludzi oraz zwiększyć bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego.

 

Nowe przepisy w sprawie jakości laboratoriów mobilizują do prawidłowego nadzoru nad diagnostyką czytaj tutaj>>

 


W Tarnobrzegu badają żywność modyfikowaną 

W projekcie jednocześnie została wprowadzona zmiana w zakresie przedmiotu badań wykonywanych w Regionalnym Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu. Proponuje się zastąpienie pojęcia „Żywności zmodyfikowanej genetycznie” pojęciem „Żywność”.

Resort dodaje, że wcześniejsze określenie przedmiotu badań wykonywanych w tym laboratorium zawężało ten obszar do żywności zmodyfikowanej genetycznie. Obecna propozycja obejmuje wszystkie rodzaje żywności, które mogą potencjalnie zawierać materiał zmodyfikowany genetycznie, ale nie są oznakowane informacją o modyfikacji genetycznej, jak również produkty posiadające informację o braku modyfikacji genetycznej oraz produkty potencjalnie zawierające materiał GM niedopuszczony w UE.

 

Utworzenie laboratorium diagnostycznego czytaj tutaj>>

Pestycydy w Warszawie

Kolejną propozycją zmiany jest zastąpienie w kolumnie „Rodzaj badań” szczegółowego wykazu pestycydów oznaczanych w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie − Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów ogólnym sformułowaniem „pozostałości pestycydów”.

Propozycja ta wynika z częstych zmian przepisów Unii Europejskiej oraz z dynamicznej zmiany zakresu badania pozostałości pestycydów w żywności w WSSE w Warszawie, która związana jest z posiadaną przez to laboratorium elastyczną akredytacją. Ponadto wprowadzone zostają zmiany w kolumnie „Przedmiot badań” przez doprecyzowanie zakresu tych badań.

Szacuje się, że wydatki w budżecie państwa wyniosą 770 tys. zł w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany.