Projekt rozporządzenia MZ z 3 listopada w sprawie wzoru karty zgonu zakłada, że od 1 stycznia 2024 r. karta zgonu będzie mogła być wydawana w dwu wersjach – papierowej lub elektronicznej.

- Zakres danych wskazanych do wypełniania w karcie zgonu umożliwi jej sporządzanie w obu postaciach, tj. papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby sporządzającej kartę zgonu – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Jednolite informacje na karcie zgonu

Nowy wzór karty ma ujednolicić informacje niezależnie od postaci, w jakiej karta będzie wydana. W nowym wzorze, który jest załącznikiem do projektu rozporządzenia, z dotychczasowych części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu oraz części przeznaczonej dla administracji cmentarza, wyodrębniono część przeznaczoną dla statystki publicznej.

Czytaj także na Prawo.pl: W dużych miastach zaczyna brakować miejsc na pochówki

Zawiera ona m.in. dane dotyczące miejsca zamieszkania zmarłego, w tym czas przebywania w Polsce w danej gminie, jego wykształcenia, informację o przyczynie zgonu, godzinę urodzenia i informacje o stanie jego zdrowia. 

Ale także informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu, liczbę dzieci urodzonych przez matkę - w przypadku śmierci dziecka do roku życia.