Pytanie

Czy w przepisach określony jest okres wydania (udostępnienia) pacjentowi dokumentacji medycznej, o którą wnioskuje od dnia złożenia wniosku?

Czy podmiot ma obowiązek wydania dokumentacji w tym samym dniu, w którym pacjent zwraca się z takim wnioskiem?

Odpowiedź

 

Przepis § 78 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania stanowi, że podmiot udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki. Tak określony termin oznacza, że czynność ma zostać wykonana w najkrótszym możliwym terminie, zgodnie z kolejnością wpływu takich wniosków.

Przepisy nie określają maksymalnego terminu na wykonanie tej czynności, ale można się posiłkować dwoma regulacjami:

1) art. 33 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

2) art. 35 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania cywilnego.

Z obu regulacji wynika, że maksymalny termin załatwienia sprawy może wynieść 30 dni. Przy czym należy wskazać, że zgodnie z k.p.a. termin miesięczny zastrzeżono na wypadek potrzeby prowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku wniosku o udostępnienie dokumentacji taka okoliczność na pewno nie zachodzi.

Zobacz inne komentarze tej autorki:

Można zarejestrować pacjenta do psychiatry za pośrednictwem osób trzecich>>>

Grupowa praktyka lekarska nie może przystąpić do konkursu na podwykonawstwo >>>

Elektroniczna dokumentacja medyczna nie narusza dóbr pacjentów poradni psychiatrycznej>>>

Ordynatora można zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej>>>

Danych osób upoważnionych przez pacjentów nie trzeba zgłaszać do GIODO >>> 


Agnieszka Sieńko jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny. Jest autorką wielu publikacji (m.in. Zakład opieki zdrowotnej. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach),  współpracownikiem Serwisu Prawo i Zdrowie. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji rynku ochrony zdrowia. Współpracowała z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę zakładów opieki zdrowotnej w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków unijnych. Jest nauczycielem akademickim.