Pytanie

Czy są jakieś przeciwwskazania prawne do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w poradni psychiatrycznej i czy mogą ją widzieć lekarze innych specjalizacji (np internista, gdy są w systemie elektronicznym)? Oczywiście z zachowaniem ochrony danych osobowych.
 
Odpowiedź
 
Umieszczenie dokumentacji w systemie elektronicznym z dostępem dla innych lekarzy nie stanowi naruszenia dóbr chronionych prawem w odniesieniu do pacjenta korzystającego ze świadczeń psychiatrycznych.
 
Uzasadnienie

 
W oparciu o przepisy ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.) - dalej u.o.z.p. można ustalić jeden rodzaj ograniczenia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Artykuł 50 i 51 u.o.z.p. ustanawiają pewne ograniczenia w zakresie treści dokumentacji medycznej. I tak w dokumentacji dotyczącej badań lub przebiegu leczenia osoby, wobec której podjęto czynności wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, nie utrwala się oświadczeń obejmujących przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Zasadę tę stosuje się również do dokumentacji dotyczącej badań przeprowadzonych na żądanie uprawnionego organu. Nadto, nie wolno przesłuchiwać osób obowiązanych do zachowania tajemnicy, stosownie do przepisów ustawy, jako świadków na okoliczność wypowiedzi osoby, wobec której podjęto czynności wynikające z ustawy, co do popełnienia przez nią czynu zabronionego pod groźbą kary. Zakaz ten ma zastosowanie także w odniesieniu do lekarzy wykonujących czynności biegłego. Z powołanych regulacji wynika jedynie zakaz utrwalania wypowiedzi mogących mieć wpływ na ustalenie odpowiedzialności karnej. Poza tym ustawa nie zawiera ograniczeń dotyczących zdrowia psychicznego.

W ocenie autorki moc tajemnicy lekarskiej jest wysoka. A zatem nawet umieszczenie dokumentacji w systemie elektronicznym z dostępem dla innych lekarzy nie stanowi naruszenia dóbr chronionych prawem w odniesieniu do pacjenta korzystającego ze świadczeń psychiatrycznych. Naturalnie system musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie zabezpieczeń w szczególności wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra spaw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 
Pytanie pochodzi  z Serwisu Prawo i Zdrowie