Pytanie
 
Czy do konkursu o udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu w zakresie lekarza kardiologa i anestezjologa (ordynacja codzienna, dyżury, znieczulenia anestezjologiczne) może przystąpić: 1) spółka partnerska lekarzy specjalistów działająca w formie grupowej praktyki lekarskiej prowadząca poradnię specjalistyczną (ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii i anestezjologii), 2) spółka partnerska lekarzy specjalistów działająca w formie podmiotu leczniczego jako przedsiębiorca prowadzący poradnię specjalistyczną (ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii i anestezjologii)?
 
Odpowiedź
 
Spółka partnerska będąca grupową praktyką lekarską nie może przystępować do konkursu prowadzonego na podstawie art. 26 i nast. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - dalej u.dz.l. 

Uzasadnienie
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 1 u.dz.l. zamówienie może być udzielone podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Wskazane w pytaniu rodzaje podmiotów, to:
1) grupowa praktyka lekarska prowadzona w formie spółki partnerskiej;
2) spółka partnerska będąca podmiotem leczniczym prowadząca przedsiębiorstwo lecznicze.

Oba wskazane podmioty stanowią odmienne formy prowadzenia działalności medycznej. Pierwszy to – jako się wyżej rzekło – jedna z form prowadzenia grupowej praktyki lekarskiej. W takiej formule, czy ściślej z tego typu podmiotem nie może zostać zawarta umowa "podwykonawcza". Przeszkodę w tym zakresie stanowi art. 50a ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dalej u.z.l.l.d. Artykuł 50a u.z.l.l.d. stanowi wprost, że grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to grupowej praktyki lekarskiej bez względu na formę jej prowadzenia (spółka cywilna, partnerska czy jawna).

Taka sama spółka może jednak być podmiotem leczniczym, tj. stanowić podmiot właścicielski prowadzący przedsiębiorstwo lecznicze. Podstawą prawną takiego rozwiązania jest art. 4 ust. 1 pkt 1 u.dz.l. Jeżeli zatem spółka partnerska występuje w roli podmiotu tworzącego przedsiębiorstwo lecznicze to może uczestniczyć w konkursie. W innym wypadku – nie.
 
Zobacz inne komentarze tej autorki:

Elektroniczna dokumentacja medyczna nie narusza dóbr pacjentów poradni psychiatrycznej>>>

Ordynatora można zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej>>>

Danych osób upoważnionych przez pacjentów nie trzeba zgłaszać do GIODO >>>


Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.