Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2013 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Odpowiedź jest zawarta w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217) - dalej u.dz.l. Oto art. 49 ust. 6 u.dz.l. stanowi wprost, że z kandydatem na stanowisko określone w ust. 1, tj. między innymi ordynatorem, wybranym w drodze konkursu lub wskazanym w trybie ust. 4, nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata. Naturalnie można prowadzić rozważania na temat trafności przepisu. Autorka jest zwolenniczką negatywnej oceny dopuszczalności zatrudniania ordynatora na podstawie umowy cywilnoprawnej a to ze względu na fakt, że taki rodzaj więzi prawnej jest zbyt słaby jak na funkcje, którą ordynator w istocie pełni. Jest on nie tylko "przewodnikiem" leczenia na oddziale, lecz także kierownikiem komórki organizacyjnej a przez to członkiem szeroko rozumianej kadry kierowniczej. Autorka stoi na stanowisku, że umowa o pracę poprzez stwarzanie elementu podległości i obowiązki pracownicze katalogowane art. 100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. zacieśnia więź ordynatora z zatrudniającym go podmiotem. Mimo jednak takiego stanowiska autorka musi rzetelnie wskazać, że zawarcie umowy cywilnej z ordynatorem jest dopuszczalne i wprost wyrażone w powołanym przepisie ustawy o działalności leczniczej.
Z ordynatorem zatrudnionym na podstawie umowy cywilnej można, lecz w trybie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawrzeć umowę na pełnienie dyżurów medycznych. Artykuł 26 u.dz.l. nakazuje przestrzeganie procedur. Artykuł 26 ust. 4a u.dz.l. stanowi, że przepisów o konkursie nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ale należy pamiętać, że do tej wartości zlicza się wszystkie umowy tego samego rodzaju. W ocenie autorki zasadnym jest skomponowanie konkursu "ordynatorskiego" z opisem, że możliwe jest zatrudnienie wybranego kandydata w ramach stosunku pracy (wtedy stosuje się art. 95 u.dz.l.) lub umowy cywilnoprawnej z obowiązkiem pełnienia dyżurów.

Odpowiedź pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie