- W sobotę wieczorem zgłosiłam się do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla dzieci, bo córka miała 39 stopni gorączki i skarżyła się na ból gardła - pisze pani Anna, czytelniczka Prawo.pl z Krakowa. - Lekarz zdiagnozował anginę, wypisał antybiotyk na 7 dni, ale kiedy poprosiłam o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem, to usłyszałam, że po druk ZLA muszę się udać do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Gdy poprosiłam o podstawę prawną, wyprosił mnie z gabinetu. Czy miał prawo odmówić wypisania ZLA - pyta pani Anna?

 

Zwolnienie lekarskie wystawia lekarz, który stawia diagnozę

Zgodnie z art. 53 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny są zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzy ZLA, którego wzór określa ZUS. Z kolei zgodnie z art. 42 ustawy o zawodzie lekarza lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby. Warto dodać, że to za sprawą pandemii lekarz może orzec o stanie zdrowia, a zatem też wystawić L4 także po konsutlacji w formie teleporady. A Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił w ubiegłym roku Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 – można uzyskać poradę lekarza w nocy i w święta, a także otrzymać e-receptę czy e-skierowanie nie wychodząc z domu, a jeśli lekarz uzna, że jest konieczne, także zwolnienie lekarskie. - To medyk decyduje czy dla określonego schorzenia możliwe jest dokonanie prawidłowej oceny stanu zdrowia poprzez badanie na odległość, w ramach teleporady, oraz ewentualne wystawienie elektronicznego zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) -  potwierdza dr n. praw. Sebastian Sikorski, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zatem lekarz nocnej i świątecznej pomocy nie może odsyłać do lekarza rodzinnego. Miejsce diagnozy i konsultacji lekarskiej nie ma tutaj znaczenia. 

Prywatnie przyjmujący specjalista też nie musi odesłać do POZ

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla ponadto, że to, czy lekarz może wystawić zwolnienie, nie zależy od jego specjalizacji ani miejsca pracy. Musi jedynie mieć upoważnienie z ZUS, o które sam zawczasu powinien zadbać. Obowiązek wystawienia e-zwolnienia jest od 1 grudnia 2018 roku, zatem raczej nie zdarza się, aby lekarze nie byli jeszcze do tego przygotowani. Lekarz więc wystawia e-ZLA, po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (PZ ePUAP) przekazuje go elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Co więcej od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu. E-zwolnienie może też wystawić przyjmujący prywatnie, bez kontraktu z NFZ lekarz, o ile ma konto na PUE ZUS. 

 

  • lekarz w szpitalu
  • lekarz stomatolog.