Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej opieki medycznej w POZ jest zobowiązany m.in. do orzekania i opiniowania, w uzasadnionych przypadkach, o stanie zdrowia świadczeniobiorcy. Jeżeli więc w danym przypadku istnieją wskazania medyczne do wydania pacjentowi zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, to lekarz, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej pomocy medycznej jest obowiązany takie zaświadczenie wystawić.

Jak można przypuszczać, w pytaniu chodzi o lekarza, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej pomocy medycznej w POZ na podstawie umowy zawartej z właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.; dalej jako: u.ś.o.z.), świadczeniami nocnej i świątecznej opieki medycznej są świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane - w związku z zachorowaniem - przez lekarzy, pielęgniarki i położne, poza godzinami pracy określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności w dni wolne od pracy i w święta.

W przypadku, gdy lekarz udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ jest zobowiązany na podstawie § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) do wykonywania tej umowy zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, ogólnych warunkach, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców określonymi w zarządzeniach wydanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 u.ś.o.z.

 


Aktualnie, warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna uregulowane są w zarządzeniu nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ, zmienionego zarządzeniem nr 91/2009/DSOZ z dnia 29 grudnia 2009 r.

Nocna i świateczna opieka 

Szczegółowe warunki realizacji umowy o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostały określone w rozdziale 8 zarządzenia nr 72/2009/DSOZ.

Zgodnie z § 27 ust. 1 zarządzenia nr 72/2009/DSOZ przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 55 ust. 3 u.ś.o.z., są świadczenia określone w części I załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.).

W odniesieniu do lekarza świadczenia te obejmują poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy - w miejscu jego zamieszkania.

Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane przez lekarzy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. W przypadku stanu nagłego, lekarz zapewnia opiekę świadczeniobiorcy w miejscu udzielania świadczenia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Ponadto na podstawie § 27 ust. 3 pkt 3 zarządzenia nr 72/2009/DSOZ osoby udzielające świadczeń, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, zobowiązane są m.in. do orzekania i opiniowania o stanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach.

Jak wynika z powyższego, w sytuacji, gdy istnieją wskazania medyczne (uzasadniony przypadek) do wydania pacjentowi zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy to lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej pomocy medycznej jest obowiązany takie zaświadczenie wystawić. Należy wskazać, iż zaświadczenie takie lekarz może wydać wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania pacjenta.