Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Rada gminy stwierdziła wygaśnięcia mandatu radnego, z powodu naruszenia przez niego ustawowego zakazu łączenia mandatu z wykonywaniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Okazało się bowiem, iż radny prowadził sklep, położony na działce, należącej do gminy.

Radny tłumaczył, iż działkę dzierżawił od spółdzielni gminnej a władze gminy nigdy nie interweniowały w swobodne dysponowanie spółdzielni zarówno gruntem jak i budynkiem sklepu.

Uznał, iż stanowisko zaprezentowane w uchwale jest prawnie wadliwe, bowiem opiera sie wyłącznie na literalnym brzmieniu art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), natomiast nie uwzględnia wykładni prokonstytucyjnej, celowościowej i systemowej.

WSA nie dopatrzył się sprzeczności z prawem zaskarżonej decyzji.

Zdaniem sądu użyte w ustawie o samorządzie gminnym, sformułowanie “z wykorzystaniem mienia gminy" należy interpretować szeroko.

Należy odnosić je do wszelkich przypadków korzystania z mienia komunalnego gminy w ramach prowadzonej działalności, bez względu na to czy owo wykorzystywanie ma podstawę prawną, czy też nie, jest stałe bądź jednorazowe oraz odpłatne bądź też nie.

WSA podkreślił, iż nie ma powodów do ograniczenia stosowania art. 24 f ust 1 tylko do mienia będącego wyłączną własnością gminy.

Doprowadziłoby to do sytuacji, w której zakaz nie obejmowałby mienia, w którym gmina ma mniej niż 100% udziału.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Kielcach z 28 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Ke 499/14, nieprawomocny