Z dniem 13 czerwca 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 559) . Celem nowelizacji jest umożliwienie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej, wymienionych w ustawie, a także objęcie zwrotem podatku akcyzowego również biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91. Ponadto do znowelizowanej ustawy dodany został przepis wskazujący, że zmiany oznaczenia oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli nie zostały one określone w ustawie.


Do znowelizowanej ustawy dodano również przepis wskazujący w jakich sytuacjach nie przysługuje producentowi rolnemu zwrot podatku. Nowa regulacja ma zapobiegać dokonywaniu zwrotu podatku producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto zmodyfikowano zasadę dokumentowania wydatków uprawniających do zwrotu podatku - kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie będą wymagały potwierdzenia za zgodność przez organy administracji publicznej.

Wejście w życie nowelizacji pozwoli na dostosowanie polskich regulacji prawnych do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.), wprowadzającego nowe oznaczenia kodów CN.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 559)