NIK po przeprowadzonej kontroli stwierdziła między innymi, iż w analizowanym okresie SPZ ZOZ odnotowywał niższy wzrost przychodów niż kosztów działalności. Przeprowadzona w toku kontroli NIK analiza niektórych elementów struktury kosztów SPZ ZOZ wykazała m.in. że koszty zużycia materiałów poniesione w 2010 r. wzrosły w porównaniu do 2008 r. głównie z powodu wzrostu kosztów zakupu leków, energii elektrycznej i usług żywienia, a także kosztów wynagrodzenia pracowników. W badanym okresie dyrektor SPZ ZOZ nie podejmował działań zmierzających do redukcji kosztów, co spowodowało wzrost wartości zobowiązań zakładu wobec dostawców towarów i usług, w tym także wzrost wartości zobowiązań wymagalnych. Kontrola wykorzystania sprzętu wykazała m.in. że nie była prowadzona bieżąca kontrola stanu technicznego użytkowanego sprzętu. W paszportach technicznych aparatów użytkowanych w pracowni RTG pierwsze wpisy na temat stanu technicznego urządzeń zostały dokonane 1 lipca 2008 r., po ośmiu latach od zamontowania tych urządzeń. Ustalono również, że nie były odnotowywane wszystkie wymagane informacje, dotyczące zwłaszcza: wykonanych przeglądów, napraw, konserwacji oraz przerw w pracy spowodowanych awarią sprzętu. W czasie kontroli stwierdzono, iż w zarządzeniu dotyczącym procedury gospodarowania lekami nie zostały określone zasady dotyczące kontroli zużycia leków, co NIK ocenia negatywnie z punktu widzenia gospodarności, w związku z rosnącymi kosztami zakupu leków. W toku kontroli NIK stwierdziła również brak przestrzegania postanowień art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczących: ustalania kolejności przyjęć i zapewnienia prawidłowego prowadzenia list oczekujących pacjentów oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie list oczekujących.

Podsumowując wyniki kontroli NIK wniosła o podjęcie działań zmierzających do restrukturyzacji i obniżenia kosztów działalności SPZ ZOZ w Gostyninie. Izba nakazała prowadzenie bieżącej kontroli nad wykorzystaniem oraz stanem technicznym sprzętu znajdującego się w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZ ZOZ oraz wykorzystywanie Pracowni Tomografii Komputerowej w sposób zapewniający pokrywanie kosztów jej działalności przychodami. Zdaniem NIK niezbędne jest również wprowadzenie procedur gospodarowania lekami na oddziałach szpitala oraz procedur kontroli ich zużycia, a także prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia zgodnie za art. 20 i 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: www.nik.gov.pl