Jak podkreśla Prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz, planowe nakłady na edukację z budżetu państwa są w naszym kraju zbyt niskie, a ich rozmiar, w odniesieniu do PKB, jest jednym z najniższych w UE. Zdaniem prezesa, niewielkie transfery środków na edukację starają się ratować samorządy terytorialne. W ostatnich latach wydają one na zadania oświatowe o ponad 25 proc. więcej niż otrzymują subwencji, chcąc zapewnić odpowiednią jakość i dostępność usług edukacyjnych. W opinii Zygmunta Frankiewicza, możliwości JST w zakresie uzupełniania nakładów na edukację z ich dochodów własnych są jednak ograniczone, a sytuację pogarsza przekazywanie gminom, powiatom i województwom nowych zadań bez odpowiednich środków na ich realizację.

W związku z powyższym ZMP apeluje do resortu edukacji, aby ten podjął czynności zmierzające do rzeczywistego wzrostu nakładów na edukację w budżecie państwa, do poziomu uwzględniającego faktyczne koszty świadczenia usług oświatowych. Zdaniem związku, spełnienie tego warunku powinno stanowić podstawę jakichkolwiek propozycji budowy innowacyjnego sytemu finansowania zadań oświatowych. Ponadto ZMP apeluje do ogólnopolskich organizacji samorządowych oraz oświatowych związków zawodowych o przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie zwiększenia nakładów na finansowanie systemu edukacji.

(http://www.zmp.poznan.pl/)
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów