Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy. Celem nowelizacji jest rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, powstałych przy stosowaniu Prawa wodnego. Dotyczyły one zwłaszcza udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i stosowania nowego systemu opłat za usługi wodne.

W ustawie doprecyzowano definicje m.in. budowli przeciwpowodziowej, przerzutu wody oraz urządzenia wodnego. Dodano przepis, który zakazuje wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych bezpośrednio do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Uściślono tryb wnoszenia przez właścicieli gruntów opłaty melioracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które wpływy z tej opłaty wraz z odsetkami przekazują na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Nowela uzupełnia regulację dotyczącą zwolnienia z ponoszenia opłaty stałej za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz do celów elektrowni wodnych. Ustalono minimalny próg, od którego ma być pobierana opłata za usługi wodne. Opłata ta nie będzie wnoszona, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekracza 20 zł.

Rozszerzono wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, to wniosek o ich wydanie będzie rozpatrywany w ramach jednego postępowania. Przedłużono do 30 lat czas, na jaki może być wydane pozwolenie wodnoprawne.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zawarty został zapis upoważniający ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej do określenia w porozumieniu z ministrem finansów, w drodze rozporządzenia, warunków i trybu zwrotu utraconych dochodów przez gminy z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz wzoru wniosku o zwrot tych dochodów.