Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej ma na celu usprawnienie realizacji zadań administracji rządowej. Ustawa dokonuje usystematyzowania zakresów następujących działów administracji rządowej: gospodarki złożami kopalin, energii, gospodarki, klimatu oraz rozwoju regionalnego. Przewiduje także zmiany przepisów dotyczących zadań i kompetencji określonych organów w obszarach działania administracji rządowej, będących przedmiotem omawianych zmian. Zmiany przepisów o zadaniach oraz kompetencjach organów wskazanych w ustawie spowodowały konieczność wprowadzenia szeregu zmian wynikowych w przepisach poszczególnych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w 60 ustawach.

 

W zakresie działów administracji rządowej ustawa wprowadza następujące zmiany:

1. nazwę dotychczasowego działu administracji rządowej ,,gospodarka złożami kopalin” zmieniono na ,,gospodarka surowcami energetycznymi”. Zmiana wynika z faktu, że rozbudowano zakres zagadnień wchodzących w skład tego działu przez włączenie do niego spraw z zakresu surowców energetycznych i paliw oraz energetyki jądrowej, które dotychczas były przyporządkowane do działu ,,energia”; ponadto dział gospodarka surowcami energetycznymi objął swoim zakresem sprawy gospodarki wodorowej;

2. przeniesiono do działu klimat sprawy z zakresu energetyki prosumenckiej i rozproszonej; ponadto do zakresu spraw będących przedmiotem działu klimat dodano zadanie dla ministra właściwego do spraw klimatu, dotyczące podejmowania działań w celu osiągania neutralności klimatycznej, w szczególności z wykorzystaniem technologii wodorowych oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych;

3. dokonano przesunięć między działami administracji rządowej – transport i rozwój regionalny. Dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego, przejął minister właściwy do spraw transportu.

Mniej zadań dla premiera

Ustawa przekazuje dotychczasowe zadania i kompetencje:

1) Prezesa Rady Ministrów dotyczące:

 • a) pomocy Polonii i Polakom za granicą - ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,
 • b) nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych - ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • c) nadzoru nad Polskim Instytutem Ekonomicznym - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
 • d) nadzoru nad Funduszem Reprywatyzacji i Funduszem Inwestycji Kapitałowych - ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych,
 • e) nadzoru nad Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszem Pomocy - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

2) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczące:

 • a) przeciwdziałania przemocy domowej - ministrowi do spraw równości,
 • b) polityki senioralnej - ministrowi do spraw polityki senioralnej; 

Rządowe Centrum Analiz

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej:

 1. likwiduje Rządowe Centrum Analiz; 
 2. znosi instytucję Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania;
 3. wprowadza zmiany organizacyjne w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;
 4. wprowadza rozwiązania będące wsparciem dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 65 ust. 2 i art. 73 ust. 2, (reguluje kwestie pracownicze) które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia oraz art. 47 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.