Celem ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań, przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym. Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz 96 innych ustaw.

 


Dwa nowe działy administracji

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wyodrębnia dwa nowe działy administracji rządowej: klimat i aktywa państwowe. Wyodrębnienia działu „klimat” dokonano w celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, dział administracji „klimat” stanowi „odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej oraz służy pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju”.

Natomiast wyodrębnienie działu aktywa państwowe podyktowane jest potrzebą zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa.

Konsekwencją wyodrębnienia działu administracji „klimat” jest dokonanie zmian w zakresie spraw objętych działami „energia” i „środowisko” oraz instytucji nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Czytaj też: Sejm dokonał zmian w działach administracji - nowi ministrowie mają podstawy do pracy

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE

Ustawodawca dokonuje również zmian w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”. Doprecyzowuje zakres poszczególnych spraw objętych kompetencją ministra kierującego tym działem oraz przenosi z tego działu do działu „sprawy zagraniczne” problematykę działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania UE oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie.

Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Dotychczas Pełnomocnik znajdował się w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w wyniku dokonanych zmian będzie Sekretarzem Stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny

Zmiany w dziale „gospodarka”

W zakresie działu administracji rządowej „gospodarka” dodano regulację przewidującą, że minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych będzie mógł tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych, wydziały lub zespoły zadaniowe, działające w strukturze placówek zagranicznych (dyplomacja ekonomiczna). Osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej wchodzić będą w skład służby zagranicznej, podlegać będą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 26 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiana polega na wskazaniu, że opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, w zakresie zadania publicznego – pomoc Polonii i Polakom za granicą sprawuje poza Senatem również Prezes Rady Ministrów.

 Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dostosowujących dotyczących informowania pracowników przez dotychczasowego pracodawcę o zmianach będących następstwem ustawy - przepisy te wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.