Głównym założeniem noweli ustawy o działach jest m.in. utworzenie nowych działów - aktywa państwowe i klimat - oraz nowy podział kompetencji między ministrów.

Ustawa przewiduje, że minister aktywów państwowych, którym jest Jacek Sasin, ma mieć kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, będzie miał też możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. - Koncentracja kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa pozwoli na zwiększenie spójności działań podejmowanych w tych obszarach - napisano w uzasadnieniu do nowej regulacji.

Środowisko podzielone dwa resorty

Druga zmiana dotyczy stworzenia odrębnego działu administracji obejmującego środowisko. W dziale tym mają pozostać sprawy związane z geologią, leśnictwem, ochroną przyrody i polityki surowcowej państwa. Szefem ministerstwa, które jest dopiero tworzone będzie Michał Woś. 

Natomiast dział klimat ma być wyodrębniony z działu środowisko w odpowiedzi - jak stwierdza uzasadnienie projektu - na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej.

 Do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju zaliczono m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochronę i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrolę przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarkę odpadami, a także efektywność energetyczną oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Czytaj także: Premier podzielił działy między nowe ministerstwa>>

Do kompetencji ministra klimatu, którym jest Michał Kurtyka, ma należeć nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Senat odrzucił 7 lutego br.  nowelizację ustawy o działach administracji. Ustawa wróciła do Sejmu, który ją ponownie uchwalił bezwzględną większością głosów.

Czytaj: Senat odrzucił nowelę ustawy o działach administracji >>