Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiedź

W terminie 14 dni od dnia doręczenia oceny pracy nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Jeżeli odwołanie zostało wniesione z uchybieniem 14-to dniowego terminu, o którym mowa w art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, dyrektor szkoły powinien przekazać odwołanie zgodnie z procedurą kuratorowi oświaty.


Zaznaczając, że odwołanie zostało wniesione po terminie. Natomiast kurator oświaty powinien poinformować pismem zainteresowanego nauczyciela o tym, że wniesione przez niego odwołanie od jego oceny pracy nastąpiło z uchybieniem terminu. W procedurze ustalania oceny pracy nauczyciela nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 6a ust. 1–5 KN praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6 KN, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.
2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.
3. (uchylony).
4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
1) ocena wyróżniająca;
2) ocena dobra;
3) ocena negatywna.
5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

Zgodnie natomiast z art. 6a ust. 8 i 9 pkt 1 KN ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2008 r. (wyrok WSA z dnia 18 września 2008 r. II SA/Bk 515/08) postępowania wpadkowe (incydentalne) toczące się w ramach postępowania głównego dotyczącego oceny pracy nauczyciela takie jak, np. kwestia związana z terminowością wniesienia odwołania nie są sprawami rozpoznawanymi na podstawie przepisów k.p.a. W uzasadnieniu ww. postanowienia Sąd podniósł, iż postępowanie w przedmiocie oceny pracy nauczyciela nie jest postępowaniem administracyjnym i w związku z tym dokonana ocena nie przybiera procesowej formy decyzji: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2005 r. (wyrok WSA z dnia 7 grudnia 2005 r. II SA/Wa 1535/05, lex nr 187387).

Tym samym uznać należy, że postępowania wpadkowe (incydentalne) toczące się w ramach postępowania głównego dotyczącego oceny pracy nauczyciela takie jak, np. kwestie związane z terminowością wniesienia odwołania nie są sprawami rozpoznawanymi na podstawie przepisów k.p.a., zaś zaskarżone pismo nie mieści się w katalogu aktów lub czynności wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).


Końcowo zaznaczyć należy, że czynność oceny pracy nauczyciela ma charakter wewnętrznego postępowania pracodawcy i może podlegać ocenie sądu pracy, który jest uprawniony do merytorycznego badania takiej oceny w postępowaniu w sprawie zgodności z prawem ewentualnego rozwiązania stosunku pracy.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.