Projektowane rozporządzenie będzie miało bezpośredni i pozytywny wpływ na funkcjonowanie organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów, które wykorzystują informacje o nieruchomościach.

W szczególności rozporządzenie przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z prowadzeniem rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości, poprawy wiarygodności tych rejestrów oraz obniżenie kosztów ich prowadzenia. Dotyczy to w szczególności:
1. ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, 2. ksiąg wieczystych, prowadzonych w oparciu o centralną bazę ksiąg wieczystych przez sądy rejonowe, 3. ewidencji podatkowej nieruchomości, prowadzonej przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 4. krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, prowadzonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W wyniku utworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) w sposób określony w rozporządzeniu ułatwiony zostanie dostęp do informacji, zawartych w rejestrach publicznych dotyczących nieruchomości, oraz nastąpi poprawa aktualności i wiarygodności tych informacji.

Uściślenie i ujednolicenie prowadzenia systemu informacji o nieruchomościach wpłynie na ekonomizację planowania przestrzennego i istotne wzmocnienie ładu przestrzennego na poziomie lokalnym. Stworzenie systemu wpłynie także na uszczelnianie sytemu podatków i opłat lokalnych - dochodów własnych gmin.

Projekt rozporządzenia określa sposób tworzenia ZSIN, w tym zakres podstawowych działań, jakie muszą być podjęte w ramach ustawowego obowiązku współdziałania i współpracy przez organy wymienione w art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) , w celu osiągnięcia celów określonych w ustawie.

Projekt rozporządzenia określa także techniczne zasady wymiany danych pomiędzy włączonymi do ZSIN rejestrami publicznymi.

Zgodnie z postanowieniami ustawy częścią składową ZSIN jest centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. Projekt rozporządzenia określa model danych tego repozytorium, zasady jego tworzenia oraz aktualizacji. Wskazuje także standardy wymiany danych między rejestrami objętymi ZSIN.

Projekt rozporządzenia określa treść, formę i sposób przekazywania, za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN, zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w bazach danych: ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych oraz PESEL.

Projekt rozporządzenia ustala XML, jako standard zapisu treści tych dokumentów, oraz ujednolica ich treść i format poprzez załączenie do rozporządzenia schematów XML dla poszczególnych zawiadomień.

Projekt został skierowany do uzgodnień społecznych i międzyresortowych.


Na podstawie: www.mswia.gov.pl. stan z dnia 12 lipca 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)