Zakład Wodociągów prowadzi oczyszczalnię ścieków, która jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to zakład funkcjonujący. Aktualnie zwrócił się do starosty o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni. Kto powinien wydać zezwolenie na zbieranie odpadów? Starosta czy marszałek?


Odpowiedź:

Zezwolenie na zbieranie odpadów powinien wydać marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów.

Uzasadnienie:

Artykuł 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. wskazuje organy właściwe do wydania zezwoleń na gospodarowanie odpadami. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 u.o., marszałek województwa jest organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Skoro zakład jest sklasyfikowany jako przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko, to organem właściwym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa.